Đề khảo sát chất lượng đầu năm Hóa học Lớp 12 - Mã đề 135 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Thuận Thành số 1 (Có đáp án)

Câu 1: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen, ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch nào sau đây 
A. Dung dịch brom dư. B. Dung dịch KMnO4 dư. 
C. Dung dịch nước vôi trong. D. Dung dịch AgNO3/NH3 dư. 
Câu 2: Silic đioxit tác dụng được với dung dịch axit nào sau đây 
A. HCl. B. HBr C. HF. D. HI. 
Câu 3: Ở điều kiện thích hợp, N2 thể hiện tính khử trong phản ứng với 
A. Li. B. H2. C. Mg. D. O2. 
Câu 4: Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3 (ở điều kiện thường) 
A. Na2S. B. NaOH. C. CaCl2. D. BaSO4. 
Câu 5: PE là polime có nhiều ứng dụng rộng rãi (dùng làm áo mưa, khăn trải bàn, túi ni-lông). Có 
thể điều chế PE bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau đây? 
A. CH3-CH3. B. CH2=CH-CH3. C. CH2=CH-Cl. D. CH2=CH2. 
Câu 6: Nhận định nào sau đây không đúng với CH2=CH–CHO 
A. Phản ứng với H2 dư có xúc tác Ni tạo CH3–CH2–CHO. 
B. Vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa. 
C. Đốt cháy 1 mol anđehit thu được 2 mol H2O. 
D. Khi tham gia phản ứng tráng bạc, mỗi phân tử nhường 2 electron.
pdf 8 trang ngocdiemd2 10/08/2023 1420
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng đầu năm Hóa học Lớp 12 - Mã đề 135 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Thuận Thành số 1 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_khao_sat_chat_luong_dau_nam_hoa_hoc_lop_12_ma_de_135_nam.pdf

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng đầu năm Hóa học Lớp 12 - Mã đề 135 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Thuận Thành số 1 (Có đáp án)

  1. SỞ GD & ĐT BẮC NINH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022 Môn Hóa học 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 135 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD: Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108. Câu 1: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen, ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch nào sau đây A. Dung dịch brom dư. B. Dung dịch KMnO4 dư. C. Dung dịch nước vôi trong. D. Dung dịch AgNO3/NH3 dư. Câu 2: Silic đioxit tác dụng được với dung dịch axit nào sau đây A. HCl. B. HBr C. HF. D. HI. Câu 3: Ở điều kiện thích hợp, N2 thể hiện tính khử trong phản ứng với A. Li. B. H2. C. Mg. D. O2. Câu 4: Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3 (ở điều kiện thường) A. Na2S. B. NaOH. C. CaCl2. D. BaSO4. Câu 5: PE là polime có nhiều ứng dụng rộng rãi (dùng làm áo mưa, khăn trải bàn, túi ni-lông). Có thể điều chế PE bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau đây? A. CH3-CH3. B. CH2=CH-CH3. C. CH2=CH-Cl. D. CH2=CH2. Câu 6: Nhận định nào sau đây không đúng với CH2=CH–CHO A. Phản ứng với H2 dư có xúc tác Ni tạo CH3–CH2–CHO. B. Vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa. C. Đốt cháy 1 mol anđehit thu được 2 mol H2O. D. Khi tham gia phản ứng tráng bạc, mỗi phân tử nhường 2 electron. Câu 7: Cho các phản ứng sau t0 1) Cu + HNO3 đặc  4) Si + dung dịch NaOH  t0 t0 2) Fe2O3 + CO  5) NH4Cl + NaNO2  t0 t0 3) Cu(NO3)2  6) NH3 + CuO  Số phản ứng sinh ra đơn chất là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 8: Công thức chung của anđehit no, đơn chức, mạch hở là A. CnH2n+1CHO. B. CnH2nCHO. C. CnH2n-1CHO. D. CnH2n-3CHO. Câu 9: Trong phân tử HNO3, nguyên tử N có A. hoá trị V, số oxi hoá +5. B. hoá trị V, số oxi hoá +4. C. hoá trị IV, số oxi hoá +5. D. hoá trị IV, số oxi hoá +3. Câu 10: Natri hiđrocacbonat có công thức là A. Na2O. B. NaHCO3. C. Na2CO3. D. NaOH. Câu 11: Chất nào sau đây là loại chất điện li mạnh A. NaCl. B. C2H5OH. C. CH3COOH. D. H2O. Trang 1/4 - Mã đề thi 135
  2. Câu 12: Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm A. chuyển thành màu xanh. B. mất màu. C. không đổi màu. D. chuyển thành màu đỏ. Câu 13: Phản ứng nhiệt phân không đúng là to to A. NH4Cl  NH3 + HCl. B. 2KNO3  2KNO2 + O2. to to C. NaHCO3  NaOH + CO2. D. NH4NO3  N2O + 2H2O. Câu 14: Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nhóm -OH A. Glixerol. B. Etylen glicol. C. Ancol etylic. D. Ancol metylic. Câu 15: Công thức phân tử của axetilen là A. C2H6. B. C2H2. C. C2H4. D. C6H6. Câu 16: Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây A. NaHCO3. B. KOH. C. HCl. D. NaCl. Câu 17: Chất nào sau đây thuộc loại hiđrocacbon no A. Etilen. B. Isopren. C. Propan. D. Benzen. Câu 18: Để phòng dịch bệnh COVID-19, mọi người nên thường xuyên dùng nước rửa tay khô để sát khuẩn nhanh. Thành phần chính của nước rửa tay khô là etanol. Công thức của etanol là A. CH3CHO. B. C2H5OH. C. CH3OH. D. C2H5COOH. Câu 19: Cho các chất sau: C2H6, C2H4, C4H10 và benzen. Chất nào phản ứng với dung dịch nước brom A. C2H6. B. C2H4. C. C4H10. D. C6H6 (benzen). Câu 20: Kim loại không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội là A. Mg. B. Cu. C. Zn. D. Al. Câu 21: Dung dịch axit acrylic (CH2=CH-COOH) không phản ứng được với chất nào sau đây? A. Cu. B. Cu(OH)2. C. Na2CO3. D. Br2. Câu 22: Có các phát biểu sau: 1) Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hidro. 2) Các hidrocacbon thơm đều có công thức chung là CnH2n+6 với (n ≥ 6). 3). Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. 4) Penta-1,3- đien có đồng phân hình học cis - trans. 5) Isobutan tác dụng với Cl2 chiếu sáng theo tỉ lệ mol 1:1 chỉ thu được 1 sản phẩm hữu cơ. 6) Hidrocacbon không no, mạch hở, có công thức phân tử C4H8 có 4 đồng phân. 7). Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2 Số phát biểu đúng là A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Câu 23: Axit cacboxylic X có trong giấm ăn. X có công thức cấu tạo thu gọn là A. HCOOH. B. CH3 CH (OH)COOH. C. CH3COOH. D. HOOC- COOH. Câu 24: X là một ancol có công thức phân tử C3H8On, X có khả năng hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Số đồng phân của X là A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm C2H4, C3H6, C4H8, thu được 1,68 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là A. 1,15 gam. B. 1,25 gam. C. 0,95 gam. D. 1,05 gam. Trang 2/4 - Mã đề thi 135
  3. Câu 26: Hòa tan hết 50 gam CaCO3 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được V lít khí (đktc). Giá trị V là A. 44,80 lít. B. 1,12 lít. C. 22,40 lít. D. 11,20 lít. Câu 27: Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế X chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là A. CH3Cl. B. CCl4. C. CH2Cl2. D. CHCl3. Câu 28: Cho m gam phenol (C6H5OH) tác dụng với natri dư thấy thoát ra 0,56 lít khí H2 (đktc), giá trị m của là A. 4,7 gam. B. 9,4 gam. C. 7,4 gam. D. 4,9 gam. Câu 29: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm x mol FeO, x mol Fe2O3 và y mol Fe3O4 bằng dung dịch HNO3 đặc nóng, thu được 6,72 lít NO2 (đktc). Giá trị của m là A. 48,0 gam. B. 35,7 gam. C. 46,4 gam. D. 69,6 gam. Câu 30: Dung dịch X chứa KOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Dung dịch Y gồm H2SO4 0,25M và HCl 0,75M. Thể tích dung dịch X cần vừa đủ để trung hòa 40 ml dung dịch Y là A. 0,063 lít. B. 0,125 lít. C. 0,15 lít. D. 0,25 lít. Câu 31: Cho 2,46 gam hỗn hợp X gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là A. 5,32 gam. B. 11,26 gam. C. 3,54 gam. D. 4,46 gam. Câu 32: Khi cho 5,5 gam hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol etylic tác dụng hết với kali, thu được 1,68 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của ancol etylic trong X là A. 41,03%. B. 41,82%. C. 51,18%. D. 58,97%. Câu 33: Cho 8,8 gam anđehit axetic (CH3CHO) tham gia phản ứng tráng gương trong dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là A. 21,6 gam. B. 4,32 gam. C. 10,8 gam. D. 43,2 gam. Câu 34: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của x là A. 0,6 mol. B. 0,5 mol. C. 0,2 mol. D. 0,25 mol. Câu 35: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào cốc đựng 210 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch X. Khối lượng chất tan có trong X là A. 11,31 gam. B. 12,80 gam. C. 10,60 gam. D. 11 gam. Câu 36: Để trung hòa 40 ml giấm ăn cần 25 ml dung dịch NaOH 1M. Biết khối lượng riêng của giấm là 1 g/ml. Vậy mẫu giấm ăn này có nồng độ là A. 3,75%. B. 3,5%. C. 4%. D. 5%. Câu 37: Chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O và có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất). Cho 2,76 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó chưng khô thì thu được hơi nước, phần chất rắn chứa hai muối của natri có khối lượng 4,44 gam. Đốt cháy hoàn toàn 4,44 gam hỗn hợp hai muối này trong oxi thì thu được 3,18 gam Na2CO3; 2,464 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam nước. Phần trăm khối lượng của nguyên tố O trong X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 35%. B. 30%. C. 40%. D. 45%. Câu 38: Hỗn hợp M gồm 2 axit cacboxylic đều no, mạch hở X, Y (Y hơn X một nhóm chức). Hóa hơi hoàn toàn m gam M, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 7 gam nitơ đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Nếu cho m gam M tác dụng với Na dư thì thu được 4,48 lít H2 (đktc). Khi đốt cháy hoàn toàn m gam M, thu được 28,6 gam CO2. Công thức phân tử của X và Y là: A. CH2O2 và C4H6O2. B. CH2O2 và C3H4O4 . C. C2H4O2 và C3H4O4. D. C2H4O2 và C4H6O4 Trang 3/4 - Mã đề thi 135
  4. o Câu 39: Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức, no (có H2SO4 đặc làm xúc tác) ở 140 C. Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm 21,6 gam nước và 72 gam ba ete có số mol bằng nhau. Công thức của 2 ancol là A. C2H5OH và C3H7OH. B. CH3OH và C2H5OH. C. CH3OH và C4H9OH. D. CH3OH và C3H7OH. Câu 40: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan m gam X trong 400 ml dung dịch HCl 2M, thấy thoát ra 2,24 lít H2 (đktc) và còn lại 2,8 gam Fe duy nhất chưa tan. Mặt khác nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào dung dịch HNO3 đặc nóng (dư) thì thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị của m và V lần lượt là: A. 14,8 gam và 20,16 lít. B. 24,8 gam và 4,48 lít. C. 30,0 gam và 16,8 lít. D. 32,6 gam và 10,08 lít. HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 135
  5. ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT KHỐI 12 NĂM 2021-2022 Mã Để 486 Mã Đề 358 Mã Đề 213 Mã Đ Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu 1 C 1 B 1 D 1 2 C 2 C 2 C 2 3 B 3 C 3 D 3 4 A 4 B 4 B 4 5 C 5 A 5 A 5 6 B 6 D 6 A 6 7 D 7 B 7 C 7 8 D 8 A 8 A 8 9 D 9 D 9 B 9 10 D 10 D 10 A 10 11 D 11 D 11 B 11 12 C 12 A 12 C 12 13 D 13 C 13 A 13 14 A 14 B 14 D 14 15 C 15 A 15 B 15 16 A 16 D 16 C 16 17 C 17 A 17 C 17 18 A 18 A 18 B 18 19 A 19 A 19 D 19 20 D 20 A 20 C 20 21 A 21 D 21 A 21 22 B 22 A 22 C 22 23 B 23 D 23 D 23 24 D 24 D 24 A 24 25 C 25 C 25 D 25 26 B 26 B 26 D 26 27 C 27 B 27 A 27 28 A 28 C 28 D 28 29 C 29 C 29 B 29 30 A 30 B 30 D 30 31 C 31 C 31 A 31 32 B 32 C 32 B 32 33 B 33 C 33 D 33 34 B 34 A 34 C 34
  6. 35 A 35 B 35 A 35 36 D 36 B 36 B 36 37 A 37 D 37 B 37 38 B 38 D 38 C 38 39 D 39 B 39 B 39 40 B 40 C 40 C 40
  7. Đề 135 Đáp án D C D B D A C A C B A A C C B B C B B D A A C C D D D A D B B B D A
  8. D A A C B C