Đề khảo sát chất lượng môn Hóa học Lớp 12 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Thuận Thành (Có đáp án)

Câu 18: Cho 8,1 gam Al phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 36,07 B. 26,04 C. 40,05 D. 7,64

Câu 19: Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozo là:

A. 11 B. 12 C. 10 D. 6

Câu 20: Có các chất sau: (1) tinh bột; (2) xenlulozo; (3) saccarozo; (4) fructozo. Khi thủy phân các chất trên thì những chất chỉ tạo thành glucozo là:

A. 3,4 B. 2,3 C. 1,4 D. 1,2

Câu 21: Phân tử polime nào sau đây có chứa nito ?

A. Poli(vinyl clorua) B. Polibutadien

C. Poli (metyl metacrylat) D. Poliacrilonitrin

Câu 22: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo ?

A. Tơ nilon-6,6 B. Tơ capron C. Tơ axetat D. Tơ tằm

Câu 23: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây ?

A. NaCl B. Cu(NO3)2 C. NaOH D. Mg(NO3)2

docx 4 trang Minh Uyên 03/02/2023 7120
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng môn Hóa học Lớp 12 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Thuận Thành (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_khao_sat_chat_luong_mon_hoa_hoc_lop_12_nam_hoc_2021_2022.docx

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng môn Hóa học Lớp 12 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Thuận Thành (Có đáp án)

  1. ĐỀ KSCL CỤM TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH, BẮC NINH 2022 Câu 1: Kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là: A. Ag B. Cu C. Fe D. Ba Câu 2: Thủy phân triolein trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức của X là: A. CH3COONa B. C17H35COONa C. C17H33COONa D. C15H31COONa Câu 3: Chất nào sau đây thuộc loại hidrocacbon thơm A. Etan B. Toluen C. Propilen D. Isopren Câu 4: Tinh bột, saccarozo, glucozo đều là: A. Cacbohidrat B. Đisaccarit C. Monosaccarit D. Polisaccarit Câu 5: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất ? A. W B. Al C. Na D. Hg Câu 6: Cho 8,9 gam hỗn hợp bột Mg, Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sau phản ứng thu được dung dịch chứa m gam muối và 0,2 mol khí H2. Gía trị của m là: A. 16,1 B. 28,1 C. 28,5 D. 20,6 Câu 7: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện ly mạnh ? A. CH3COOH B. H2O C. NaCl D. C2H5OH Câu 8: (Đáp án) Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một amin no, đơn chức, mạch hở bằng khí oxi vừa đủ thu được 1,2 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Số đồng phân bậc một của X là: A. 2 B. 1 C. 4 D. 3 Câu 9: C2H5OH có tên gọi là: A. Etylen glicol B. Glixerol C. Ancol metylic D. Ancol etylic Câu 10: Metyl axetat có công thức là: A. HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 C. CH3COOCH=CH2 D. C2H5COOCH3 Câu 11: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lý chung của kim loại ? A. Tính cứng B. Tính dẫn điện C. Có ánh kim D. Tính dẻo Câu 12: Cho 4,78 gam hỗn hợp CH3-CH(NH2)-COOH và H2N-CH2COOH phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl thu được 6,97 gam muối. Giá trị của a là: A. 0,6 B. 0,03 C. 0,06 D. 0,12 Câu 13: Vào mùa đông, nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm gây ngộ độc khí, có thể dẫn tới tử vong. Nguyên nhân gây ngộ độc là do khí nào sau đây ? A. N2 B. H2 C. O3 D. CO Câu 14: Số công thức cấu tạo của đieptit mạch hở tạo từ 1 gốc Ala và 1 gốc Gly là: A. 2 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 15: Cho các chất sau: lysin, amoniac, metylamin, glyxin, axit glutamic. Số chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 16: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc ? A. HCOOCH3 B. CH3NH2 C. CH3COOC2H5 D. CH3COOH
  2. Câu 17: Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl axetat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là: A. 4 B. 5 C. 3 D. 2 Câu 18: Cho 8,1 gam Al phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là: A. 36,07 B. 26,04 C. 40,05 D. 7,64 Câu 19: Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozo là: A. 11 B. 12 C. 10 D. 6 Câu 20: Có các chất sau: (1) tinh bột; (2) xenlulozo; (3) saccarozo; (4) fructozo. Khi thủy phân các chất trên thì những chất chỉ tạo thành glucozo là: A. 3,4 B. 2,3 C. 1,4 D. 1,2 Câu 21: Phân tử polime nào sau đây có chứa nito ? A. Poli(vinyl clorua) B. Polibutadien C. Poli (metyl metacrylat) D. Poliacrilonitrin Câu 22: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo ? A. Tơ nilon-6,6 B. Tơ capron C. Tơ axetat D. Tơ tằm Câu 23: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây ? A. NaCl B. Cu(NO3)2 C. NaOH D. Mg(NO3)2 Câu 24: Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, chứa đồng thời nhóm A. –NH2 và –COOH B. –OH và –NH2 C. –NH2 và –CHO D. –OH và –COOH Câu 25: Cho các dung dịch sau: lòng trắng trứng, metyl axetat, glixerol, axit axetic, Gly- Ala, hồ tinh bột, saccarozo. Số chất tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là: A. 3 B. 6 C. 4 D. 5 Câu 26: (Đáp án) Hỗn hợp X gồm propin, buta-1,3-đien và một amin no, đơn chức, mạch hở. Đem đốt cháy hoàn toàn 23,1 gam X cần dùng vừa đúng 2,175 mol O2 nguyên chất thu được hỗn hợp sản phẩm cháy Y gồm CO2, H2O và khí N2. Dẫn toàn bộ Y qua bình chứa dung dịch NaOH đặc dư, khí thoát ra đo được 2,24 lít (ở đktc). Công thức của amin là: A. CH5N B. C2H7N C. C3H9N D. C4H11N Câu 27: Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit ? A. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH C. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 28: (Đáp án) Cho m gam hỗn hợp các triglixerit tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được hỗn hợp muối X gồm C17HxCOONa, C17HyCOONa và C15H31COONa (có tỉ lệ mol 3 : 4 : 2). Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ 4,47 mol O2, thu được Na2CO3, H2O và 3,07 mol CO2. Giá trị của m là: A. 46,64 B. 52,84 C. 51,92 D. 48,72 Câu 29: (Đáp án) Tiến hành trùng hợp 1 mol etilen ở điều kiện thích hợp, đem sản phẩm sau trùng hợp tác dụng với dung dịch brom dư thì lượng brom phản ứng là 36 gam. Hiệu suất phản ứng trùng hợp và khối lượng polietilen (PE) thu được là: A. 70% và 23,8gam B. 77,5% và 21,7 gam C. 77,5% và 22,4 gam D. 85% và 23,8 gam
  3. Câu 30: Nhận định nào sau đây là đúng ? A. Phân tử amilozo có mạch phân nhánh, không duỗi thẳng mà xoắn như lò xo B. Anilin là một bazo nên làm quỳ tím chuyển sang màu xanh C. Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Val có 3 nguyên tử oxi D. Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng Câu 31: (Đáp án) Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp oligopeptit gồm Ala-Val-Ala- Gly-Ala và Val-Gly-Gly thu được x gam Ala; 37,5 gam Gly và 35,1 gam Val. Gía trị của m, x lần lượt là: A. 99,3 và 30,9 B. 92,1 và 26,7 C. 84,9 và 26,7 D. 90,3 và 30,9 Câu 32: Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là: A. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH D. CH2=CHCOOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH Câu 33: (Đáp án) Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X chứa glucozo, fructozo, xenlulozo và metyl fomat cần dùng vừa đủ 28 lít khí O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có m gam kết tủa xuất hiện. Gía trị của m là: A. 291,25 B. 310,86 C. 268,82 D. 246,25 Câu 34: (Đáp án) Polisaccarit X là chất trắng dạng sợi, màu trắng, không mùi vị. X có nhiều trong bông nõn, gỗ, đay, gai, Thủy phân X thu được monosaccarit Y. Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Y không tan trong nước B. X có cấu trúc mạch phân nhánh C. Phân tử khối của Y là 162 D. Y tham gia được phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra amoni gluconat Câu 35: (Đáp án) Đun nóng 14,8 gam hỗn hợp X gồm (CH3COOCH3, HCOOC2H5, C2H5COOH) trong 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M và KOH aM (phản ứng vừa đủ) thì thu được 4,68 gam hỗn hợp hai ancol (tỉ lệ mol 1 : 1) và m gam muối. Vật giá trị của m là: A. 18,28 B. 16,72 C. 14,96 D. 19,72 Câu 36: (Đáp án) Trong phòng thí nghiệm, etyl axetat được điều chế theo các bước: - Bước 1: cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH nguyên chất và 1 giọt H2SO4 đặc vào ống nghiệm - Bước 2: lắc đều, đồng thời đun cách thủy 5 – 6 phút trong nồi nước nóng 65 – 70oC - Bước 3: làm lạnh rồi rót thêm ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa. Cho các phát biểu sau, phát biểu đúng là: A. Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn C2H5OH và CH3COOH B. Để hiệu suất phản ứng cao hơn, ta nên dùng dung dịch ancol 10o C. Dung dịch NaCl bão hòa được thêm vào ống nghiệm để phản ứng đạt hiệu suất cao hơn D. Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tạo dung dịch đồng nhất Câu 37: (Đáp án) Hòa tan hoàn toàn 14,80 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 96,00 gam dung dịch HNO3 52,5%, sau khi kim loại tan hết thu được dung dịch X. Cho 600 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung trong không khí đến kim loại không đổi thu được 20,00 gam chất rắn. Cô cạn dung
  4. dịch Z được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 49,55 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của muối Fe(NO3)3 có trong dung dịch X gần nhất với giá trị nào sau đây ? A. 16% B. 12% C. 14% D. 18% Câu 38: (Đáp án) Hỗn hợp X gồm alanin, axit glutamic và hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M thu được 42,45 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 21,00 lít khí oxi. Cho sản phẩm cháy qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thu được 22,96 lít khí CO2 và N2 (biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Thành phần phần trăm theo khối lượng của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong X là: A. 28,30% B. 19,08% C. 23,37% D. 29,25% Câu 39: (Đáp án) Hỗn hợp M gồm hai este: X đơn chức và Y hai chức (X, Y chỉ chứa nhóm chức este, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn a gam M trong oxi dư thu được H2O và 2,5 mol CO2. Mặt khác, a gam M tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 47,2 gam hỗn hợp Z gồm 2 muối và hỗn hợp T gồm 2 ancol (2 ancol đều có khả năng tách nước tạo anken). Đốt cháy hoàn toàn 47,2 gam hỗn hợp Z thu được H2O; 37,1 gam Na2CO3 và 15,4 gam CO2. Khối lượng của Y trong a gam M là: A. 34,8 B. 22,2 C. 29,2 D. 32,0 Câu 40: (Đáp án) Hỗn hợp T gồm ba este X, Y, Z (MX < MY < MZ < 150) đều có công thức phân tử dạng CnHnO2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp T cần vừa đủ 53,76 lít oxi (đktc), sau phản ứng thu được nước và 96,8 gam CO2. Nếu xà phòng hóa hoàn toàn 19,9 gam hỗn hợp T cần vừa đủ dung dịch có chứa 0,25 mol NaOH thu được phần hữu cơ gồm hai ancol và 24,05 gam hỗn hợp M chứa 3 muối G, U, V (80 < MG < MU < MV). Cho các phát biểu sau: (a) X có khả năng tham gia phản ứng tráng gương (b) Y chiếm 27,64% về khối lượng trong E (c) G và U là muối của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở (d) Trong M, muối U chiếm khối lượng lớn nhất (e) Z có bốn công thức cấu tạo thỏa mãn Số phát biểu đúng là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 2 ĐÁP ÁN