230 Câu trắc nghiệm Giải tích Lớp 12 - Ôn tập chương 1 (Có đáp án)

Câu 64.  Cho hàm số  y=1/x có đồ thị (C). Tìm trên (C) những điểm M sao cho tiếp tuyến tại M cắt hai tiệm cận của đồ thị (C) tại hai điểm A, B sao cho AB ngắn nhất.
A.  (-1;-1); (1;1) B. (-1;-1); (-1;1)  C.  (-1;-1); (1;-1) D.  (1;1); (1;-1)
docx 36 trang Minh Uyên 23/03/2023 3620
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "230 Câu trắc nghiệm Giải tích Lớp 12 - Ôn tập chương 1 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docx230_cau_trac_nghiem_giai_tich_lop_12_on_tap_chuong_1_co_dap.docx

Nội dung text: 230 Câu trắc nghiệm Giải tích Lớp 12 - Ôn tập chương 1 (Có đáp án)

  1. m ÔN TẬP CHƯƠNG I GIẢI TÍCH 12 Câu 1. Tất cả giá trị của tham số mđể phương trình x4 2x2 m 3 có0 hai nghiệm phân biệt là A. m 3 hoặc m 2. B. m 3. C. m 3. D. mhoặc 3 m 2. Câu 2. Cho hàm số y f x xác định trên ¡ \ 1 , liên tục trên mỗi khoảng xác định của nó và có bảng  biến thiên như hình vẽ dưới đây. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị8 hàm số f x là. A. 3 . B. 1. C. 2 . D. 4 . Câu 3. Đồ thị hàm số nào sau đây có ba đường tiệm cận?6 1 2x 1 x x 3 A. y . B. y 2 . C. y 2 . D. y . 1 x 4 x 4 x x 5x 1 Câu 4. Cho hàm số y 2x3 3x2 1 có đồ thị C như hình vẽ. 2 O 5 5 -1 2 Dùng đồ thị C suy ra tất cả giá trị tham số m để phương trình 2x3 3x2 2m 0 (1) có ba nghiệm phân 4 biệt là 1 A. 1 m 0 . B. 1 m 0 . C. 0 m 1. D. 0 m . 6 2 Câu 5. Cho hàm số f x xác định, liên tục trên ¡ và có đạo hàm cấp một xác định bởi công thức 2 f x x 1. Mệnh đề nào sau đây đúng? 8 A. f 3 f 2 . B. f 1 f 0 . C. f 0 f 1 . D. f 1 f 2 . 3x 1 Câu 6. Giá trị lớn nhất của hàm số y trên 0;2 là x 3 1 1 A. 5 . B. 5 . C. . D. . 3 3 Câu 7. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có đồ thị như hình vẽ. Trang 1
  2. 4 2 2 A. y x3 3x 1. B. y x3 3x. C. y x3 2. D. y x3 3x 1. Câu 8. Đồ thị hàm số được cho ở hình bên là của hàm số nào sau đây? x 1 x 1 A. y . B. y x3 3x . C. y . D. y x4 2x2 1. x 1 x 1 x 3 Câu 9. Gọi d là hiệu của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y trên đoạn 1;4 . Tính giá 2x 1 trị của d ? A. d 5. B. d 3. C. d 4 . D. d 2 . Câu 10. Cho hàm số y x2 2x 1. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên  2;3 A. 3 . B. 9 . C. 4 . D. Không tồn tại. Câu 11. Cho hàm số y f x xác định trên ¡ \ 0 , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau: x - ¥ 0 1 + ¥ y' - + 0 - + ¥ y 2 - 1 - ¥ - ¥ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình f x m có đúng hai nghiệm. A. m 1, m 2 . B. m 1, m 2 . C. m 2 . D. m 2 . Câu 12. Giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y x4 2mx2 m 1 có ba điểm cực trị, đồng thời ba điểm cực trị đó là ba đỉnh của một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 1 là: m 1 m 1 1 5 A. 1 5 . B. m 1. C. m . D. 1 5 . m 2 m 2 2 Trang 2
  3. hoc357.edu.vn x 5 Câu 13. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số y trên đoạn 0;3. x 1 A. M 0. B. M 5. C. M 2. D. M 8. 4mx 3m Câu 14. Cho hàm số y . Giá trị của m để đường tiệm đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số x 2 cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 2018 là: 1009 1009 A. . B. m 1009 . C. 1009 . D. m . 4 2 Câu 15. Giá trị lớn nhất của hàm số y 2x3 3x 1 trên đoạn  1;2 là A. max y 11. B. max y 1. C. max y 15 . D. max y 2 .  1;2  1;2  1;2  1;2 Câu 16. Cho hàm số y f x có đạo hàm trên khoảng a;b . Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Nếu f ' x 0,x a;b thì hàm số đồng biến trên khoảng a;b . B. Nếu f x 0,x a;b thì hàm số đồng biến trên khoảng a;b . C. Nếu f x 0,x a;b thì hàm số đồng biến trên khoảng a;b . D. Nếu f ' x 0,x a;b thì hàm số đồng biến trên khoảng a;b . Câu 17. Các giá trị của m để phương trình x4 4x2 1 m 0 có bốn nghiệm phân biệt là A. 1 m 5. B. m 5 . C. m 1. D. –5 m –1. Câu 18. Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số y x3 3x2 9x m trên đoạn 0;4 bằng 25 , khi đó hãy tính giá trị của biểu thức P 2m 1 A. 5 . B. 3 . C. 7 . D. 1. Câu 19. Cho hàm số C : y 4x3 3x 1. Viết phương trình tiếp tuyến của C biết tiếp tuyến đi qua điểm A 1;2 . y 4x 2 y x 5 y 9x 7 y x 7 A. . B. . C. . D. . y x 1 y 2x 2 y 2 y 3x 5 Câu 20. Cho hàm số y x3 3x2 2 có đồ thị C . Số tiếp tuyến với đồ thị C song song với đường thẳng y 9x 7 là: A. 3 . B. 1. C. 0 . D. 2 . Câu 21. Một hàm số y f (x) ax3 bx2 cx d, (a 0) có đồ thị như hình dưới đây Phương trình 5 2 f (x) 2m2 có bao nhiêu nghiệm? A. 3 . B. 2 . C. 1. D. 0 . hoc357.edu.vn | Trang 3
  4. Câu 22. Bảng biến thiên sau đây là bảng biến thiên của hàm số nào? A. y x3 3x2 1. B. y x3 3x2 1. C. y x3 3x2 1. D. y x3 3x2 1. 3 2x Câu 23. Đồ thị hàm số y có 2x 2 A. Tiệm cận ngang y 1. B. Tiệm cận đứng x 2. 3 C. Tiệm cận ngang y . D. Tiệm cận đứng x 2 . 2 x 1 Câu 24. Cho hàm số y . Khẳng định nào sau đây đúng? x 1 A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y 1. B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y 1. C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x 1. D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang x 1. x 1 1 Câu 25. Cho hàm số y (m là tham số thực) thỏa mãn min y . Mệnh đề nào dưới đây đúng? x m2  3; 2 2 A. 3 m 4. B. m 2 . C. m 4 . D. 2 m 3 . ax 1 Câu 26. Tìm a,b,c để hàm số y có đồ thị như hình vẽ bên. Chọn đáp án đúng? bx c A. a=2,b 2,c 1. B. a=2,b 1,c 1. C. a=2,b 1,c 1. D. a=2,b 1,c 1. Câu 27. Trong các hàm số sau, hàm nào đồng biến trên ¡ ? A. y x3 x . B. y x2 1. C. y x3 x . D. y x4 2x2 . Câu 28. Cho hàm số y f x có đạo hàm liên tục trên  3;3 và hàm số y f x có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Trang 4
  5. m ÔN TẬP CHƯƠNG I GIẢI TÍCH 12 Câu 1. Tất cả giá trị của tham số mđể phương trình x4 2x2 m 3 có0 hai nghiệm phân biệt là A. m 3 hoặc m 2. B. m 3. C. m 3. D. mhoặc 3 m 2. Câu 2. Cho hàm số y f x xác định trên ¡ \ 1 , liên tục trên mỗi khoảng xác định của nó và có bảng  biến thiên như hình vẽ dưới đây. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị8 hàm số f x là. A. 3 . B. 1. C. 2 . D. 4 . Câu 3. Đồ thị hàm số nào sau đây có ba đường tiệm cận?6 1 2x 1 x x 3 A. y . B. y 2 . C. y 2 . D. y . 1 x 4 x 4 x x 5x 1 Câu 4. Cho hàm số y 2x3 3x2 1 có đồ thị C như hình vẽ. 2 O 5 5 -1 2 Dùng đồ thị C suy ra tất cả giá trị tham số m để phương trình 2x3 3x2 2m 0 (1) có ba nghiệm phân 4 biệt là 1 A. 1 m 0 . B. 1 m 0 . C. 0 m 1. D. 0 m . 6 2 Câu 5. Cho hàm số f x xác định, liên tục trên ¡ và có đạo hàm cấp một xác định bởi công thức 2 f x x 1. Mệnh đề nào sau đây đúng? 8 A. f 3 f 2 . B. f 1 f 0 . C. f 0 f 1 . D. f 1 f 2 . 3x 1 Câu 6. Giá trị lớn nhất của hàm số y trên 0;2 là x 3 1 1 A. 5 . B. 5 . C. . D. . 3 3 Câu 7. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có đồ thị như hình vẽ. Trang 1