Kỳ kiểm tra khảo sát môn Toán Lớp 12 - Mã đề 023 - Năm học 2021-2022 - Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội (Có đáp án)

(Bản scan)

Câu 29. Cắt một khối trụ có chiều cao 5 dm bởi một mặt phẳng vuông góc với trục thì được bai khỏi tụ
mới có tông diện tích toàn phần nhiều hơn diện tích toàn phần của khối trụ ban đầu là 18z dm.. Tổng diện
tích toàn phân của hai khối trụ mới bằng

A.51πdm2. B. 66πdm2. C. 144πdm2. D. 48πdm2.

pdf 24 trang Minh Uyên 03/02/2023 16700
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kỳ kiểm tra khảo sát môn Toán Lớp 12 - Mã đề 023 - Năm học 2021-2022 - Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfky_kiem_tra_khao_sat_mon_toan_lop_12_ma_de_023_nam_hoc_2021.pdf