Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán Lớp 12 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Yên Dũng số 2

Câu 9. Cho hàm số y=ax³+bx²+cx+d có đồ thị trong hình bên. Hỏi phương trình y=ax³+bx²+cx+d
bao nhiêu nghiệm?
A. Phương trình có đúng hai nghiệm. B. Phương trình có đúng ba nghiệm.
C. Phương trình không có nghiệm. D. Phương trình có đúng một nghiệm 

Câu 10. Cho mặt cầu có bán kính R = 3. Diện tích mặt cầu đã cho bằng
A. 9π . B. 108π . C. 36π . D. 27π . 

 

pdf 18 trang Minh Uyên 03/02/2023 9340
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán Lớp 12 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Yên Dũng số 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_2_mon_toan_lop_12_nam_hoc_2021_2022.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán Lớp 12 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Yên Dũng số 2

  1. SỞ GD & ĐT BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 2 NĂM HỌC 2021 – 2022 Môn: Toán - Lớp 12 ĐỀ THAM KHẢO Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Mã đề thi SBD Họ và tên: .Lớp: 121 1 Câu 1. Tích phân ex 1 dx bằng 0 A. e2 e . B. e e2 . C. e2 1. D. e2 e . 2 Câu 2. Tích phân x 3 2 d x bằng 1 61 61 A. 4 . B. . C. 61. D. . 9 3 Câu 3. Cho hai số phức z1 1 3 i và z2 3 i . Số phức z1 z 2 bằng A. 4 2i . B. 4 2i . C. 4 2i . D. 4 2i . Câu 4. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau: A. Hàm số y log x có tập xác định là D . B. Hàm số y log3 x có tập xác định là D 0; . C. Hàm số y e x có tập xác định là D . D. Hàm số y 3x xác định trên . Câu 5. Cho hàm số y f() x là hàm đa thức bậc ba và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Khẳngđịnh nào sau đây là sai? A. Hàm số nghịch biến trên ( 1;1) . B. Hàm số đồng biến trên ( ; 1)  (1; ) . C. Hàm số đồng biến trên (1; ) . D. Hàm số đồng biến trên ( ; 1) . 3 Câu 6. Tìm đạo hàm của hàm số y x4 ( x 0) ta được 1 1 3 1 3 A. y' x 4 . B. y' x 4 . C. y ' . D. y ' . 4 4 4 x 4 4 x Câu 7. Cho z 1 2 i . Điểm nào trong hình vẽ bên dưới là điểm biểu diễn số phức z ? Trang 1/6 - Mã đề 121
  2. A. Q . B. P . C. N . D. M . Câu 8. Cho khối hộp chữ nhật có độ dài ba kích thước lần lượt là 4;6;8. Thể tích khối hộp chữ nhật đã cho bằng A. 96 . B. 288 . C. 64 . D. 192. Câu 9. Cho hàm số y ax3 bx 2 cx d có đồ thị trong hình bên. Hỏi phương trình ax3 bx 2 cx d 0 có bao nhiêu nghiệm? A. Phương trình có đúng hai nghiệm. B. Phương trình có đúng ba nghiệm. C. Phương trình không có nghiệm. D. Phương trình có đúng một nghiệm. Câu 10. Cho mặt cầu có bán kính R 3. Diện tích mặt cầu đã cho bằng A. 9 . B. 108 . C. 36 . D. 27 . Câu 11. Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M 2;1;3 t rên đường Ox c ó tọa độ là A. 2;1;0 . B. 2;0;0 . C. 2;0;3 . D. 0;1;3 . Câu 12. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng? A. 2!.5! 10!. B. 0! 10! 10!. C. 0!.1! 1. D. 0!.10! 0. Câu 13. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình log1 x 1 log 1 2 x 1 . 2 2 1 A. S ;2 . B. S 1;2 . C. S 2; . D. S ;2 . 2 Câu 14. Tìm nghiệm thực của phương trình 2x 7 ? 7 A. x log 7 . B. x log 2 . C. x 7 . D. x . 2 7 2 Câu 15. Trong không gian Oxyz , đường thẳng đi qua điểm A 3;0; 4 và có véc tơ chỉ phương u 5;1; 2 có phương trình x 3 y z 4 x 3 y z 4 A. . B. . 5 1 2 5 1 2 x 3 y z 4 x 3 y z 4 C. . D. . 5 1 2 5 1 2 Trang 2/6 - Mã đề 121
  3. Câu 16. Hàm số nào dưới đây có đồ thị dạng như đường cong ở hình vẽ bên dưới ? A. y x3 x2 4 . B. y x3 3 x 4 . C. y x3 3 x 2 4. D. y x3 3 x2 4 . Câu 17. Biết log2x 6log 4 a 4log 2 b log 1 c . Tìm kết luận đúng. 2 a3 c ac3 a3 A. x a3 b 2 c . B. x . C. x . D. x . b2 b2 b2 c Câu 18. Khối trụ tròn xoay có đường cao và bán kính đáy cùng bằng 1 thì thể tích bằng 1 A. . B. 2 . C. 2 . D. . 3 Câu 19. Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực đại của hàm số là A. 3 B. 0 . C. 2 . D. 1. 1 Câu 20. Tìm nguyên hàm của hàm số f x . 5x 2 dx 1 dx A. ln 5x 2 C . B. ln 5x 2 C . 5x 2 5 5x 2 dx 1 dx C. ln 5x 2 C . D. 5ln 5x 2 C . 5x 2 2 5x 2 Câu 21. Họ nguyên hàm của hàm số f x 4 x3 sin 3 x là 1 1 A. x4 cos3 x C . B. x4 cos 3 x C . 3 3 C. x4 3cos3 x C . D. x4 3cos3 x C . x 1 Câu 22. Cho hàm số y . Khẳng định nào sau đây đúng? x 1 A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y 1. B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y 1. C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang x 1. D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x 1. Câu 23. Trong không gian Oxyz , mặt phẳng : x 2 y z 7 0 . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của Trang 3/6 - Mã đề 121
  4. A. n4 1;1; 7 . B. n1 2;1; 7 . C. n3 1;2; 7 . D. n2 1;2;1 . Câu 24. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm I 1;1;1 và A 1;2;3 . Phương trình của mặt cầu có tâm I và đi qua điểm A là A. x 1 2 y 1 2 z 1 2 5 . B. x 1 2 y 1 2 z 1 2 25. C. x 1 2 y 1 2 z 1 2 5 . D. x 1 2 y 1 2 z 1 2 29 . Câu 25. Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như sau Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực tiểu? A. 3 . B. 0 . C. 1. D. 2 . Câu 26. Số phức nào dưới đây là số thuần ảo. A. z 2 3 i . B. z 3 i . C. z 3 i . D. z 2 . Câu 27. Thể tích của khối chóp có đáy là tam giác ABC vuông, AB AC a và chiều cao a 2 là a3 2 a3 a3 a3 2 A. . B. . C. . D. . 3 6 3 6 x 1 y 1 z 2 Câu 28. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d : và mặt phẳng 2 1 3 P : x y z 1 0 . Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A 1;1;  2 , biết //  P và cắt d . x 1 y 1 z 2 x 1 y 1 z 2 A. . B. . 2 1 3 8 3 5 x 1 y 1 z 2 x 1 y 1 z 2 C. . D. . 2 1 1 1 1 1 Câu 29. Trong không gian Oxyz , phương trình mặt phẳng đi qua điểm I 0 ; 1;1 , vuông góc với hai mặt phẳng :x 2 y z 3 0 và  :3x y 2 z 1 0 là A. 3x y 4 z 3 0 . B. x 3 y 5 z 2 0 . C. x 3 y 4 z 3 0 . D. 3x y 5 z 4 0 . Câu 30. Mô đun của số phức z 3 2 i i là A. 2 . B. 13 . C. 5 . D. 3 . 1 Câu 31. Cho hàm số y x , giá trị nhỏ nhất m của hàm số trên  1;2 là x 2 9 1 A. m . B. m . C. m 0 . D. m 2 . 4 2 Câu 32. Tứ diện đều có góc tạo bởi hai cạnh đối diện bằng A. 450 . B. 900 . C. 600 . D. 300 . Câu 33. Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất 2 lần. Tính xác suất để biến cố có tổng hai mặt bằng 8. 1 1 1 5 A. . B. . C. . D. . 9 2 6 36 Câu 34. Cho cấp số nhân un có u1 2 và u4 54 . Tìm công bội q của cấp số nhân un . A. q 9 . B. q 9 . C. q 3. D. q 3. Trang 4/6 - Mã đề 121
  5. SỞ GD & ĐT BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 2 NĂM HỌC 2021 – 2022 Môn: Toán - Lớp 12 ĐỀ THAM KHẢO Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Mã đề thi SBD Họ và tên: .Lớp: 121 1 Câu 1. Tích phân ex 1 dx bằng 0 A. e2 e . B. e e2 . C. e2 1. D. e2 e . 2 Câu 2. Tích phân x 3 2 d x bằng 1 61 61 A. 4 . B. . C. 61. D. . 9 3 Câu 3. Cho hai số phức z1 1 3 i và z2 3 i . Số phức z1 z 2 bằng A. 4 2i . B. 4 2i . C. 4 2i . D. 4 2i . Câu 4. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau: A. Hàm số y log x có tập xác định là D . B. Hàm số y log3 x có tập xác định là D 0; . C. Hàm số y e x có tập xác định là D . D. Hàm số y 3x xác định trên . Câu 5. Cho hàm số y f() x là hàm đa thức bậc ba và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Khẳngđịnh nào sau đây là sai? A. Hàm số nghịch biến trên ( 1;1) . B. Hàm số đồng biến trên ( ; 1)  (1; ) . C. Hàm số đồng biến trên (1; ) . D. Hàm số đồng biến trên ( ; 1) . 3 Câu 6. Tìm đạo hàm của hàm số y x4 ( x 0) ta được 1 1 3 1 3 A. y' x 4 . B. y' x 4 . C. y ' . D. y ' . 4 4 4 x 4 4 x Câu 7. Cho z 1 2 i . Điểm nào trong hình vẽ bên dưới là điểm biểu diễn số phức z ? Trang 1/6 - Mã đề 121