Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán Lớp 12 - Đề 3 (Có đáp án)

Câu 11: Khối đa diện đều loại {4; 3} là khối:

A. Hai mươi mặt đều   B. Bát diện đều           C. lập phương             D. Mười hai mặt đều

Câu 26: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 4 mặt phẳng            B. 3 mặt phẳng            C. 6 mặt phẳng            D. 9 mặt phẳng

docx 5 trang Minh Uyên 23/03/2023 1800
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán Lớp 12 - Đề 3 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ki_1_toan_lop_12_de_3_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán Lớp 12 - Đề 3 (Có đáp án)

  1. ĐỀ 3 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 12 Thời gian: 60 phút 1 Câu 1: Cho hàm số y x 3 x 2 2. đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm 3 có hoành độ là nghiệm của phương trình y 0 là: 7 7 7 7 A. y x B. y x C. y x D. y x 3 3 3 3 Câu 2: Hàm số f (x) 2x 4 1 đồng biến trên khoảng nào? 1 1 A. ( ; ) . B. ( ;0) C. ( ; ) D. (0; ) 2 2 Câu 3: Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SC tạo với mp(SAB) một góc 300 . Tính thể tích V của khối chóp đã cho. 2a3 6a3 2a3 A. V 2a3 B. V C. V D. V 3 3 3 1 Câu 4: Tất cả giá trị của m để hàm số y x 3 mx 2 (m 2 m)x 1 có 1 cực đại và 1 cực 3 tiểu là: A. -1/2 0 D. 0 -1/2 D. m > ½ 4 Câu 7: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y tại điểm có hoành độ x0 = -1 có phương trình x 1 là: A. y x 1 B. y x 2 C. y x 2 . D. y x 3 Câu 8: Cho hàm số y x3 3x 5 . Chọn phương án đúng trong các phương án sau A. min y 3 B. C. D. max y 5 0;2 0;2 4 Câu 9: GTLN và GTNN của hàm sô y f x x 1 trên đoạn  1;2 lần lươt là x 2 A. -1 và -3 B. 0 và -2 C. -1 và -2 D. 1 và -2 Câu 10: Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau:
  2. x - ¥ - 2 0 + ¥ y' + - + ¥ y 1 0 - ¥ Hỏi đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 11: Khối đa diện đều loại {4; 3} là khối: A. Hai mươi mặt đều B. Bát diện đều C. lập phương D. Mười hai mặt đều Câu 12: Hàm số y 2x x 2 nghịch biến trên khoảng: A. (1;2) B. (0;1) C. (0;2) D. (1; ) x - 2 Câu 13: Đồ thị hàm số y = có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận? x 2 - 9 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 14: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có BB’ = a, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và AC a 2 . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho. a3 a3 a3 A. V a3 B. V C. V D. V 2 3 6 Câu 15: Tất cả giá trị của m để hàm số y (1 m)x 4 mx 2 m 3 có 3 cực trị là: A. m 1 D. m 1 3a3 Câu 16: Cho hình chóp S.ABC có thể tích bằng và SAC là tam giác đều cạnh a . 3 Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC) là a a 2 A. B. C. a 2 D. 4a 4 4 16- x 2 Câu 17: Đồ thị hàm số y = có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận? x 2 - 16 A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . Câu 18: Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào ?
  3. 4 2 -2 2 - 2 O 2 -2 1 A. y x 4 4x 2 B. y x 4 3x 2 C. y x 4 2x 2 D. y x 4 3x 2 4 x 1 Câu 19: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y song song với đường thẳng x 1 : 2x y 1 0là A. 2x y 7 0 B. 2x y 7 0 C. 2x y 0 D. 2x y 1 0 Câu 20: Đồ thị sau đây là của hàm số y x 3 3x 1. Với giá trị nào của m thì phương trình x 3 3x m 0 có ba nghiệm phân biệt. Chọn 1 câu đúng. 3 2 1 -1 1 O -1 A. 2 m 2 B. 2 m 3 C. 1 m 3 D. 2 m 2 Câu 21: Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào ? x 1 2x 1 x 2 x 3 A. y B. y C. y D. y x 1 x 1 x 1 1 x
  4. 4 2 1 -1 O 2 Câu 22: Cho hàm số y x3 3x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0) và nghịch biến trên khoảng (0; + ∞) . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (− ∞; 0) và đồng biến trên khoảng (0; + ∞) C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (− ∞; + ∞) . D. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; + ∞) . 2 3x Câu 23: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y tại giao điểm với trục hoành x 1 bằng 1 1 A. 9 B. 9 C. . D. 9 9 Câu 24: GTLN và GTNN của hàm số y f x x 2 cos x trên đoạn 0; lần lượt là 2 A. 1 và 2 B. 1 và 2 C. và 2 D. và 4 4 4 4 2 1 Câu 25: Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào ? 2 -1 O 1 -1 -2 1 A. y x 4 2x 2 1 B. y x 4 3x 2 1 C. y x 4 2x 2 1 D. 4 y x 4 3x 2 1 Câu 26: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? A. 4 mặt phẳng B. 3 mặt phẳng C. 6 mặt phẳng D. 9 mặt phẳng
  5. Câu 27: Cho khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 2. Thể tích của khối đa diện AB’CB bằng: 4 3 A. B. 8 C. D. 4 3 4 Câu 28: Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau: x - ¥ - 2 1 + ¥ y' - + + ¥ + ¥ y 2 - ¥ Hỏi đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 29: Cho hàm số y x 4 2x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; − 2) B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 1) . C. Hàm số đồng biến trên khoảng (−1; 1) . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; − 2) x 2 - 3x - 4 Câu 30: Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = . x 2 - 16 A. 0. B. 1. C. 3. D. 2. ĐÁP ÁN 1 B 7 D 13 C 19 B 25 C 2 D 8 A 14 B 20 A 26 A 3 D 9 D 15 D 21 B 27 A 4 C 10 C 16 D 22 D 28 B 5 B 11 C 17 C 23 A 29 D 6 C 12 D 18 A 24 A 30 B