Đề kiểm tra học kì 1 Vật lí Lớp 12 - Mã đề 401 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Lương Văn Can (Có đáp án)

Câu 12: Đặc điểm nào là giống nhau giữa sóng ngang và sóng dọc? 
A. Truyền được trên mặt nước. B. Truyền được trong không khí. 
C. truyền được trong rắn, lỏng và khí. D. Không truyền được trong chân không. 

Câu 14: Hãy chọn phát biểu đúng. Tại điểm phản xạ, sóng phản xạ 
A. luôn luôn ngược pha với sóng tới. 
B. cùng pha với sóng tới khi điểm phản xạ là vật cản cố định. 
C. cùng pha với sóng tới khi điểm phản xạ là vật cản tự do. 
D. luôn luôn cùng pha với sóng tới. 
Câu 15: Trong giao thoa sóng cơ , cho hai nguồn sóng có các yếu tố sau: 
1. Dao động cùng phương. 2. Dao động cùng tần số. 
3. Hai nguồn sóng cùng biên độ. 4. Hiệu số pha không đổi theo thời gian. 
Các yếu tố nào dưới đây là điều kiện cần để có các vân giao thoa ổn định? 
A. 1, 3, 4. B. 1, 2, 3. C. 2, 3. D. 1, 2, 4. 
 

pdf 4 trang ngocdiemd2 05/08/2023 480
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 1 Vật lí Lớp 12 - Mã đề 401 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Lương Văn Can (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ki_1_vat_li_lop_12_ma_de_401_nam_hoc_2022_20.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì 1 Vật lí Lớp 12 - Mã đề 401 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Lương Văn Can (Có đáp án)

  1. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN CAN NĂM HỌC 2022 – 2023 Môn: VẬT LÍ 12 Mã đề 401 Thời gian làm bài: 50 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: PHẦ N I. TRẮ C NGHIÊṂ (24 câu – 6.0 điểm) Câu 1: Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị lớn hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch, ta phải A. giảm điện dung của tụ điện B. giảm hệ số tự cảm của cuộn dây C. giảm điện trở của mạch D. tăng tần số của dòng điện xoay chiều Câu 2: Một sợi dây đàn hồi căng ngang dài 100 cm có hai đầu cố định. Khi kích thích cho 1 điểm trên sợi dây dao động với tần số 10 Hz thì trên dây có sóng dừng truyền đi với tốc đô ̣ 2 m/s. Số bung̣ và số nút trên dây (kể cả hai đầu dây) là A. 11 nút, 11 bụng. B. 10 bung,̣ 10 nút. C. 10 bung,̣ 11 nút. D. 10 nút, 11 bụng. 100 2 Câu 3: Đoạn mạch xoay chiều AB gồm R = 100  , C = F và L = H mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều u(t) = 100cos100 t(V) thì công suất tiêu thụ của mạch AB là A. 25 W. B. 50 W. C. 100 W. D. 250 W. 10 4 Câu 4: Một đoạn mạch gồm tụ điện C F mắc nối tiếp với một điện trở thuần R = 200Ω. 2 Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 200 2 cos(100πt) V. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: A. i = cos (100 t - / 4 ) (A) B. i = cos (100 t + / 4) (A) C. i = cos (100 t - / 6) (A) D. i = cos (100 t + / 2) (A) Câu 5: Đặt một điện áp xoay chiều u = 300 2 cos100 t (V) vào hai đầu đoạn mạch ghép nối tiếp 200 gồm điện trở R = 50 , và tụ điện có C = (F). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch này bằng A. 4 (A). B. 3 (A). C. 2 (A). D. 4 (A). Câu 6: Hệ số công suất của môṭ macḥ điêṇ xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp được tính bằng công thức nào sau đây? R R 2 A. cos = B. cos = 22 R22 (Z Z ) R(ZZ) LC LC R R C. cos = 22 D. cos = R(ZZ )LC R (ZLC Z ) Câu 7: Đặt điện áp u = 100cos(t + /6) (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là i = 4cos(t + /3) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là A. 200 3 W. B. 50 W. C. 100 W. D. 100 W. Câu 8: Một sóng cơ học khi truyền từ nước ra không khí thì A. bước sóng giảm xuống. B. bước sóng và tần số cùng giảm. C. bước sóng và tần số cùng tăng. D. bước sóng tăng lên. Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng có bước sóng λ. Cực đại giao thoa tại các điểm có hiệu đường đi từ hai sóng từ nguồn truyền tới đó bằng Trang 1/3 - Mã đề thi 401
  2. A. (k + 0,5)λ với k = 0; ± 1; ±2, B. (k + 0,25)λ với k = 0; ± 1; ±2, C. kλ với k = 0; ± 1; ±2, D. (k + 0,75)λ với k = 0; ± 1; ±2, -12 2 Câu 10: Nếu cường độ âm chuẩn là I0 = 10 W/m thì một âm có mức cường độ âm 70 dB sẽ có cường độ âm là A. 10-5 W/m2. B. 5.10 -7 W/m2. C. 10-6 W/m2. D. 5.10-11 W/m2. Câu 11: Dòng điện xoay chiều qua mạch là i = 8cos(100πt – π/3) (A). Tại thời điểm t = 0,01 (s) cường độ dòng điện có giá trị là A. i = 4 (A). B. i = 2 2 (A). C. i = 2 (A). D. i = – 4 (A). Câu 12: Đặc điểm nào là giống nhau giữa sóng ngang và sóng dọc? A. Truyền được trên mặt nước. B. Truyền được trong không khí. C. truyền được trong rắn, lỏng và khí. D. Không truyền được trong chân không. Câu 13: Sóng cơ lan truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox với vận tốc v = 150 cm/s. Phương trình dao động tai nguồn O là u = 4cosπt (cm). Coi biên độ sóng không đổi khi lan truyền. phương trình sóng tại điểm M trên trục Ox cách O một đoạn 25cm là A. u = 4cos(πt - ) (cm). B. u = 4cos(πt - ) (cm). 6 3 C. u = 4cos(πt - 6π) (cm). D. u = 4cos(πt + ) (cm). 6 Câu 14: Hãy chọn phát biểu đúng. Tại điểm phản xạ, sóng phản xạ A. luôn luôn ngược pha với sóng tới. B. cùng pha với sóng tới khi điểm phản xạ là vật cản cố định. C. cùng pha với sóng tới khi điểm phản xạ là vật cản tự do. D. luôn luôn cùng pha với sóng tới. Câu 15: Trong giao thoa sóng cơ , cho hai nguồn sóng có các yếu tố sau: 1. Dao động cùng phương. 2. Dao động cùng tần số. 3. Hai nguồn sóng cùng biên độ. 4. Hiệu số pha không đổi theo thời gian. Các yếu tố nào dưới đây là điều kiện cần để có các vân giao thoa ổn định? A. 1, 3, 4. B. 1, 2, 3. C. 2, 3. D. 1, 2, 4. Câu 16: Mạch nối tiếp gồm điện trở R và cuôṇ cảm thuần L. Khi cho dòng điện xoay chiều qua macḥ có tần số f tăng lên thì hê ̣số công suất của macḥ se ̃ A. giảm xuống. B. tăng lên. C. không đổi. D. đaṭ cưc̣ đaị bằng 1. Câu 17: Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch có dạng i = 4cos(2πft + π/2) A (f > 0). Đại lượng f được gọi là A. chu kì của dòng điện. B. tần số của dòng điện. C. tần số góc của dòng điện. D. pha ban đầu của dòng điện. Câu 18: Đối với dây cố định hai đầu, khi có sóng dừng, thì chiều dài của dây sẽ bằng : A. một bước sóng B. số bán nguyên lần nửa bước sóng C. số lẻ lần một phần tư bước sóng D. một số nguyên lần nửa bước sóng Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch điện nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL và tụ điện có dung kháng ZC. Tổng trở của mạch là Z. Gọi φ là độ lệch pha giữa điện áp u ở hai đầu mạch và cường độ i của dòng điện xoay chiều trong mạch. Biểu thức nào sau đây đúng? ZZ ZZ R ZZ cos LC tan CL cos tan LC R R | ZZ| R A. B. C. CL D. Câu 20: Câu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm của âm? A. Âm nghe càng cao có tần số càng nhỏ. B. Âm truyền được trong chân không. C. Âm nghe đươc̣ có tần số từ 16 Hz đến 20 000 Hz.D. Âm chỉ truyền được trong không khí. Trang 2/3 - Mã đề thi 401
  3. Câu 21: Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh và một ampe kế đo cường độ dòng 1 điện trong mạch. Cuộn dây có r = 10  , L H.Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp dao 10 động điều hoà có giá trị hiệu dụng là U = 25 V và tần số f = 50 Hz. Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 0,5(A). Giá trị của R và C1 là 2.10 3 10 3 A. R 50 và C F. B. R 40 và C F. 1 1 2.10 3 10 3 C. R 40 và C F. D. R 50 và C F. 1 1 Câu 22: Âm thứ nhất có cường độ I1 và mức cường độ âm L1 = 20 dB. Âm thứ hai có cường độ I2 I2 và mức cường độ âm L2 = 60 dB. Tỉ số bằng I1 A. 0,01. B. 0,1. C. 10000. D. 10. Câu 23: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm dao động theo phương trình u = Acos100 t(mm) trên mặt thoáng của thuỷ ngân, coi biên độ không đổi. Xét về một phía đường trung trực của AB ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có hiệu số MA - MB = 1cm và vân bậc (k+5) cùng tính chất dao động với vân bậc k đi qua điểm N có NA – NB = 3cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt thuỷ ngân là A. 10cm/s. B. 20cm/s. C. 40cm/s. D. 30cm/s. 1 Câu 24: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 50 , L = H và tụ C có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = 100cos(100 t + /2)V, thay đổi C sao cho công suất trong mạch đạt giá trị cực đại Pmax. Khi đó công suất Pmax và điện dung C bằng bao nhiêu? 10 4 10 4 A. Pmax = 800 W và C F B. Pmax = 100 W và C F 2 10 4 C. Pmax = 400 W và F D. Pmax = 800 W và C F 1,5 PHẦ N II. TƯ ̣ LUÂṆ (4 câu – 4.0 điểm) Câu 1: Dòng điện xoay chiều qua mạch là i = 8cos(100πt – π/3) (A). Tại thời điểm t = 0,01 (s) cường độ dòng điện có giá trị là bao nhiêu? Câu 2: Một sợi dây đàn hồi căng ngang dài 100 cm có hai đầu cố định. Khi kích thích cho 1 điểm trên sợi dây dao động với tần số 10 Hz thì trên dây có sóng dừng truyền đi với tốc đô ̣ 2 m/s. Số bung̣ và số nút trên dây (kể cả hai đầu dây) là bao nhiêu? -12 2 Câu 3: Nếu cường độ âm chuẩn là I0 = 10 W/m thì một âm có mức cường độ âm 70 dB sẽ có cường độ âm là bao nhiêu? Câu 4: Đặt điện áp u = 100cos(t + /6) (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là i = 4cos(t + /3) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu? HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 401
  4. ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ – KIỂM TRA HKI - KHỐI 12-2022-2023 401 1 D 402 1 D 403 1 C 404 1 C 401 2 C 402 2 D 403 2 B 404 2 D 401 3 A 402 3 D 403 3 A 404 3 D 401 4 B 402 4 B 403 4 B 404 4 D 401 5 B 402 5 A 403 5 C 404 5 A 401 6 A 402 6 B 403 6 C 404 6 C 401 7 C 402 7 C 403 7 C 404 7 C 401 8 A 402 8 C 403 8 C 404 8 A 401 9 C 402 9 B 403 9 A 404 9 C 401 10 A 402 10 C 403 10 A 404 10 A 401 11 D 402 11 A 403 11 A 404 11 D 401 12 D 402 12 A 403 12 C 404 12 B 401 13 A 402 13 A 403 13 D 404 13 A 401 14 C 402 14 A 403 14 A 404 14 B 401 15 D 402 15 A 403 15 B 404 15 A 401 16 A 402 16 B 403 16 B 404 16 C 401 17 B 402 17 D 403 17 B 404 17 B 401 18 D 402 18 B 403 18 D 404 18 D 401 19 D 402 19 C 403 19 D 404 19 B 401 20 C 402 20 D 403 20 D 404 20 B 401 21 B 402 21 C 403 21 D 404 21 A 401 22 C 402 22 B 403 22 A 404 22 C 401 23 B 402 23 C 403 23 B 404 23 D 401 24 B 402 24 D 403 24 D 404 24 B - Sai hay thiếu đơn vị: trừ 0,25 và trừ tối đa 0,5 điểm cho cả 3 bài toán. - HS viết công thức đúng và có thể thay số trong công thức, dùng máy tính bấm và ghi kết quả: cho đủ điểm. Nội dung Ghi chú Câu 1: i = 8cos(100πt – π/3) (1đ) i = 8cos(100π.0,01 – π/3) 0,5 i = -4(A) 0,5 Câu 2: v  = 20(cm) . 0,25 (1đ) f  l k k 10 .0,5 2 Có 10 bụng, 11 nút 0,25 Câu 3: I L 10log .0,5 (1đ) I 0 I=10-5(W/m2) 0,5 Câu 4: P UI cos 0,5 (1đ) P 100 3(W ) 0,5