Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Vật lí Lớp 12 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

Câu 2: Cần chiếu ánh sáng có bước sóng dài nhất là 0,40mm để gây ra hiện tượng quang điện trên mặt lớp vônfram. Công thoát của êlectron ra khỏi vônfram là

A. 2,5eV                           B. 3,3eV                           C. 3,1 eV                          D. 5,2eV

Câu 3: Trong trường hợp nào có sự quang – phát quang?

A. Ta nhìn thấy ánh sáng của một ngọn đèn đường.

B. Ta nhìn thấy ánh sáng đỏ của một tấm kính đỏ.

C. Ta nhìn thấy ánh sáng lục phát ra từ các cọc tiêu trên đường núi khi có ánh sáng đèn ôtô chiếu vào.

D. Ta nhìn thấy màu xanh của một biển quảng cáo lúc ban ngày.

Câu 4: Hiện tượng giao thoa chứng tỏ rằng

A. ánh sáng là sóng ngang.                                     B. ánh sáng là sóng điện từ.

C. ánh sáng có thể bị tán sắc                                  D. ánh sáng có bản chất sóng.

Câu 5: Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

A. tính riêng cho hạt nhân ấy.                                B. của một cặp prôtôn-prôtôn.

C. tính cho một nuclôn.                                           D. của một cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron)

Câu 6: Để so sánh độ bền vững của các hạt nhân người ta dùng đại lượng:

A. Năng lượng liên kết giữa hạt nhân và lớp vỏ nguyên tử.

B. Năng lượng liên kết tính cho một hạt nhân

C. Năng lượng liên kết giữa hai nuclôn

D. Năng lượng liên kết tính trên một nuclôn

doc 4 trang Minh Uyên 03/02/2023 1680
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Vật lí Lớp 12 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_2_mon_vat_li_lop_12_nam_hoc_2021_202.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Vật lí Lớp 12 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII – NĂM HỌC 2021 – 2022 TRƯỜNG THPT MÔN: VẬT LÝ – 12 Thời gian làm bài: 50 phút ĐỀ CHÍNH THỨC A Câu 1: Hạt nhân ZX phóng xạ tạo ra hạt nhân Y. Phương trình phản ứng có dạng A X A 2Y A X A 4 Y A X A 4 Y A X A 2Y A. Z Z 4 B. Z Z 2 C. Z Z 4 D. Z Z 2 Câu 2: Cần chiếu ánh sáng có bước sóng dài nhất là 0,40m để gây ra hiện tượng quang điện trên mặt lớp vônfram. Công thoát của êlectron ra khỏi vônfram là A. 2,5eV B. 3,3eV C. 3,1 eV D. 5,2eV Câu 3: Trong trường hợp nào có sự quang – phát quang? A. Ta nhìn thấy ánh sáng của một ngọn đèn đường. B. Ta nhìn thấy ánh sáng đỏ của một tấm kính đỏ. C. Ta nhìn thấy ánh sáng lục phát ra từ các cọc tiêu trên đường núi khi có ánh sáng đèn ôtô chiếu vào. D. Ta nhìn thấy màu xanh của một biển quảng cáo lúc ban ngày. Câu 4: Hiện tượng giao thoa chứng tỏ rằng A. ánh sáng là sóng ngang. B. ánh sáng là sóng điện từ. C. ánh sáng có thể bị tán sắc D. ánh sáng có bản chất sóng. Câu 5: Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết A. tính riêng cho hạt nhân ấy. B. của một cặp prôtôn-prôtôn. C. tính cho một nuclôn. D. của một cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron) Câu 6: Để so sánh độ bền vững của các hạt nhân người ta dùng đại lượng: A. Năng lượng liên kết giữa hạt nhân và lớp vỏ nguyên tử. B. Năng lượng liên kết tính cho một hạt nhân C. Năng lượng liên kết giữa hai nuclôn D. Năng lượng liên kết tính trên một nuclôn Câu 7: Bút laze ta dùng để chỉ bảng thuộc loại laze A. khí B. rắn C. lỏng D. bán dẫn A Câu 8: Gọi mp, mn, mX lần lượt là khối lượng của hạt proton, notron và hạt nhân ZX . Độ hụt khối A khi các nulcon ghép lại tạo thành hạt nhân ZX là m được tính bằng biểu thức A. m = Zmp + (A Z)mn AmX B. m = Zmp + (A Z)mn mX C. m = Zmp + (A Z)mn + mX D. m = Zmp + (A Z)mn + AmX 5 Câu 9: Một hạt nhân3 Li có năng lượng liên kết bằng 26,3MeV. Biết khối lượng proton mp= 2 1,0073u, khối lượng notron mn= 1,0087u, 1u = 931MeV/c . Khối lượng nghỉ của hạt nhân 5 3 Li bằng A. 5,0111u B. 4,7179u C. 4,6916u D. 5,0675u Câu 10: Biết các kim loại như bạc, đồng, kẽm, nhôm có giới hạn quang điện lần lượt là 0,26µm; 0,3µm; 0,35µm và 0,36µm. Chiếu ánh sáng nhìn thấy lần lượt vào 4 tấm kim loại trên. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra ở kim loại A. bạc, đồng, kẽm, nhôm B. bạc, đồng C. bạc, đồng, kẽm D. bạc Câu 11: Trong quang phổ vạch của hiđro, gọi d 1 là khoảng cách giữa mức L và M, d 2 là khoảng cách giữa mức M và N. Tỉ số giữa d2 và d1 là A. 2,4 B. 0,7 C. 1 D. 1,4
  2. A Câu 12: Cho hạt nhân ZX . Gọi số Avogadro là NA.Số hạt nhân X có trong m (gam) bằng mN AN A A m N A m A N A A. m B. A C. D. Câu 13: Trong thí nghiệm Y-âng, tại vị trí vân tối thì A. Độ lệch pha của hai sóng từ hai nguồn kết hợp thỏa mãn (2k 1) với k Z 2 B. Hai sóng đến từ hai nguồn kết hợp vuông pha với nhau  C. Hiệu quang trình đến hai nguồn kết hợp thỏa mãn:d d (2k 1) với k Z 2 1 2 D. Hiệu khoảng cách đến hai nguồn kết hợp thỏa mãnd2 d1 (2k 1) với k Z Câu 14: Công thoát là A. năng lượng tối thiểu của photon bức xạ kích thích để có thể gây ra hiện tượng quang điện B. động năng ban đầu của các electron quang điện C. năng lượng cần thiết cung cấp cho các electron nằm sâu trong tinh thể kim loại để chúng thoát ra khỏi tinh thể. D. năng lượng cung cấp cho các electron để cho chúng thoát ra khỏi mạng tinh thể kim loại -11 Câu 15: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10 m. Bán kính quỹ đạo dừng M là A. 132,5.10-11m. B. 47,7.10-11m. C. 84,8.10-11m. D. 21,2.10-11m. Câu 16: Trong các công thức nêu dưới đây công thức nào là công thức Anhxtanh? mv2 mv2 mv2 mv2 hf A 0max hf A hf A hf A 0max A. 2 B. 2 C. 2 D. 2 Câu 17: Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn sóng có bước sóng là 380nm; khoảng cách giữa hai khe hẹp là 2mm; khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2 m. Khoảng vân là A. 3 mm B. 0,38 mm C. 0,54 mm D. 0,62 mm Câu 18: Ở trạng thái dừng, mỗi electron chuyển động quanh hạt nhân trên quỹ đạo có bán kính A. giảm dần B. xác định C. tăng dần D. giảm rồi tăng Câu 19: Khi chiếu ánh sáng có bước sóng 580 nm vào một chất huỳnh quang thì bước sóng của ánh sáng phát quang do chất này phát ra không thể là A. 760 nm. B. 650 nm. C. 540 nm. D. 620 nm. Câu 20: Khi thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc, nếu hai khe Y - âng cách nhau 1,2 mm thì khoảng vân là i = 1,21 mm. Nếu khoảng cách giữa hai khe giảm đi 0,2 mm thì khoảng vân sẽ A. tăng thêm 0,11mm. B. giảm đi 0,24 mm. C. giảm đi 0,11 mm. D. tăng thêm 0,24 mm Câu 21: Hạt nhân nguyên tử có 82 prôtôn và 125 nơtron. Hạt nhân nguyên tử này có ký hiệu 207Pb 125Pb 82Pb 82Pb A. 82 B. 82 C. 207 D. 125 Câu 22: Khi một hạt nhân nguyên tử phóng xạ lần lượt một tia rồi một tia  + thì hạt nhân nguyên tử sẽ biến đổi như thế nào? A. Số neutron giảm 3, số prôtôn giảm 1 B. Số khối giảm 4, số neutron giảm 1 C. Số khối giảm 4, số prôtôn tăng 1 D. Số proton giảm 1, số neutron tăng 3 A Câu 23: Hạt nhân ZX phóng xạ  tạo ra hạt nhân Y. Phương trình phản ứng có dạng A X  A Y A X  A 1Y A X  A 1Y A X  A Y A. Z Z 1 B. Z Z C. Z Z D. Z Z 1 60 Câu 24: Hạt nhân Côban 27 Co có khối lượng m Co= 55,940u. Biết khối lượng của prôtôn là m p= 60 1,0073u; và khối lượng nơtron là mn=1,0087u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 27 Co là: A. 54,4MeV/nuclôn. B. 48,9MeV/nuclôn C. 70,5MeV/nuclôn D. 70,4MeV/nuclôn Câu 25: Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một photon sẽ đưa đến A. sự giải phóng một cặp electron và lỗ trống B. sự giải phóng một electron liên kết
  3. C. sự phát ra một photon khác D. sự giải phóng một electron tự do Câu 26: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại được hiểu là: A. một đại lượng đặc trưng của kim loại tỷ lệ nghịch với công thoát A của electron đối với kim loại đó B. bước sóng của ánh sáng chiếu vào kim loại C. bước sóng riêng của kim loại đó. D. công thoát của electron đối với kim loại đó 3 Câu 27: Cho phản ứng hạt nhân 1T X n , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây? 4He 2D 1H 3T A. 2 B. 1 C. 1 D. 1 238 23 Câu 28: Biết số Avôgađrô là 6,02.10 /mol, khối lượng mol của urani 92U là 238 g/mol. Số 238 nơtrôn (nơtron) trong 238 gam urani92U là A. 2,2.1025. B. 1,2.1025. C. 8,8.1025. D. 4,4.1025. Câu 29: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn A. đơn sắc. B. cùng cường độ. C. cùng màu sắc. D. kết hợp. Câu 30: Tia laze không có tính chất nào dưới đây: A. Tia laze có công suất lớn B. Tia laze có tính đơn sắc cao C. Tia laze có tính định hướng cao D. Tia laze là chùm sáng kết hợp Câu 31: Chọn câu đúng đối với hạt nhân nguyên tử: A. Bán kính hạt nhân gần bằng bán kính nguyên tử. B. Lực tĩnh điện liên kết các nucleon trong hạt nhân. C. Hạt nhân nguyên tử gồm các hạt proton và electron. D. Khối lượng hạt nhân gần bằng khối lượng nguyên tử. 37 37 Câu 32: Cho phản ứng hạt nhân 17 Cl X 18 Ar n , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây? 3T 4He 2D 1H A. 1 B. 2 C. 1 D. 1 Câu 33: Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng A. điện trở mẫu bán dẫn tăng khi được rọi bằng ánh sáng thích hợp B. điện trở mẫu bán dẫn tăng mạnh khi được rọi bằng ánh sáng thích hợp C. điện trở mẫu bán dẫn giảm mạnh khi được rọi bằng ánh sáng thích hợp D. xuất hiện dòng quang điện khi một mẫu bán dẫn nào đó được rọi bằng ánh sáng kích thích Câu 34: Một lượng chất phóng xạ có khối lượng ban đầu m 0. Sau 4 chu kì bán rã khối lượng chất phóng xạ còn lại là: A. m0/25. B. m0/50. C. m0/5. D. m0/16. Câu 35: Chiếu một ánh sáng đơn sắc màu lục vào một chất huỳnh quang, ánh sáng phát quang do chất này phát ra không thể là ánh sáng màu A. cam B. tím. C. vàng. D. đỏ Câu 36: Dụng cụ nào dưới đây không làm bằng chất bán dẫn A. Pin mặt trời B. Cặp nhiệt điện C. Điôt chỉnh lưu D. Quang điện trở Câu 37: Các đồng vị hạt nhân của cùng một nguyên tố có cùng A. số proton B. nuclon C. khối lượng D. số nơtron Câu 38: Dãy Ban–me ứng với sự chuyển động êlectron từ quỹ đạo ở xa hạt nhân về quỹ đạo nào sau đây? A. Quỹ đạo L. B. Quỹ đạo M. C. Quỹ đạo K. D. Quỹ đạo N. Câu 39: Các quỹ đạo dừng nguyên tử Hidro có tên K, P, O, L, N, M. Sắp xếp các quỹ đạo theo thứ tự bán kính giảm dần: A. K, L, N, M, O, P B. K, L, M, N, O, P C. P, O, N, M, L, K D. P, O, M, N, L, K
  4. Câu 40: Hằng số phóng xạ của rubidi là 0,00077 s -1. Chu kỳ bán rã của nó tính theo đơn vị phút nhận giá trị nào sau đây: A. 15 phút B. 150 phút C. 900 phút D. 600 phút Hết ĐÁP ÁN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D