Đề kiểm tra cuối học kì 1 Vật lí Lớp 12 - Mã đề 716 - Năm học 2021-2022 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Câu 13.Sóng âm truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ v không đổi. Khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng

     A.tăng 2 lần.                  B. giảm 2 lần.                        C.không đổi.                    D. tăng 4 lần

Câu 14.Một trong những đặc trưng vật lí của âm là

     A.độ cao của âm.               B. độ to của âm.                        C.âm sắc.                            D. tần số âm.

Câu 27. Sóng cơ không truyền được trong môi trường nào sau đây?

     A. Chất lỏng.                  B. Chất khí.                           C. Chân không.                D. Chất rắn.

docx 4 trang ngocdiemd2 05/08/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì 1 Vật lí Lớp 12 - Mã đề 716 - Năm học 2021-2022 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_1_vat_li_lop_12_ma_de_716_nam_hoc_20.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì 1 Vật lí Lớp 12 - Mã đề 716 - Năm học 2021-2022 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I BẮC NINH NĂM HỌC 2021 - 2022 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Môn: Vật lí - Lớp 12 Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Họ và tên thí sinh: Số báo danh : Mã đề 716 Câu 1. Một sóng cơ có tần số 10 Hz, truyền trong một môi trường với tốc độ 50 m/s. Bước sóng của sóng này là A. 60 m.B. 0,2 m.C. 500 m.D. 5 m. Câu 2. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I. Công suất tỏa nhiệt trên R được tính bằng công thức nào sau đây? A. P=IR. B. P=IR2. C. P=I 2 R. D. P=I 2R2. Câu 3. Để phân biệt được âm do các nguồn khác nhau phát ra, ta dựa vào đặc trưng nào sau đây của âm? A. Tần số âm.B. Âm sắc.C. Cường độ âm.D. Tốc độ âm. Câu 4. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có li độ lần lượt là x1 và x2. Li độ của dao động tổng hợp là 2 2 2 2 A. x x1 x2. B. x x1 x2. C. x x1 x2 . D. x x1 x2 . Câu 5. Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với bước sóng 5 cm. Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là A. 2,5 cm.B. 20 cm.C. 5 cm. D. 10 cm. Câu 6. Cường độ dòng điện i 2 2cos 100 t A có giá trị hiệu dụng là A. 2A. B. 2 2 A. C. 100 A. D. A. Câu 7. Trong hiện tượng sóng dừng, tại các bụng sóng thì sóng tới và sóng phản xạ luôn A. lệch pha . B. lệch pha . C. cùng pha. D. ngược pha. 4 2 Câu 8. Dao động nào sau đây được ứng dụng trong thiết bị giảm xóc ở ô tô? A. Dao động cưỡng bức. B. Dao động tắt dần. C. Dao động điều hòa.D. Dao động duy trì. Câu 9. Cho một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi dài ℓ có hai đầu cố định với bước sóng λ. Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây là 1  1  A.  (2k ) với k = 1, 2, 3 B.  (2k ) với k = 1, 2, 3 2 2 2 4   C.  (2k 1) với k = 1, 2, 3 D.  k với k = 1, 2, 3 4 2 Câu 10. Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc  vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của mạch là  1 L A. Z = . B. Z =L. C. Z = . D. Z = . L L L L L L  Câu 11. Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là 1000 vòng và 250 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 220 V thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là A. 880 V.B. 250 V.C. 55 V.D. 1000 V. Câu 12. Hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là x 4cos(2 t )(cm) và 1 2 x 5cos(2 t )(cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn là 2 3 Trang 1/4 - Mã đề 716 -
  2. 5 A. rad. B. rad. C. rad. D. rad. 6 3 2 6 Câu 13. Sóng âm truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ v không đổi. Khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng A. tăng 2 lần.B. giảm 2 lần.C. không đổi.D. tăng 4 lần Câu 14. Một trong những đặc trưng vật lí của âm là A. độ cao của âm.B. độ to của âm.C. âm sắc.D. tần số âm. Câu 15. Biết cường độ âm chuẩn là I 0. Tại một điểm trong môi trường truyền âm có cường độ âm là I, mức cường độ âm tại điểm đó theo đơn vị đêxiben là I I I I A. L lg . B. L 10lg . C. L 10lg 0 . D. L lg 0 . I0 I0 I I Câu 16. Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có điện áp hiệu dụng là A. 220 V.B. 220 2 V. C. 110 V.D. 110 2 V. Câu 17. Đặt điện áp u U0cost (U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở, cuộn 1 10 4 cảm thuần có độ tự cảm H và tụ điện có điện dung F mắc nối tiếp. Giá trị của  để trong mạch có 4 hiện tượng cộng hưởng điện là A. 200 rad/s.B. 100 rad/s.C. 100 rad/s.D. 200 rad/s. Câu 18. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng có bước sóng  . Cực tiểu giao thoa tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới đó bằng 1 1 A. k  với k = 0, 1, 2 B. k  với k = 0, 1, 2 2 4 3 C. k với k = 0, 1, 2 D. k  với k = 0, 1, 2 4 Câu 19. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có chiều dài  đang dao động điều hòa. Đại  lượng T 2 là g A. tần số dao động của con lắc. B. pha dao động của con lắc. C. chu kì dao động của con lắc. D. tần số góc của con lắc. Câu 20. Sóng âm có tần số nào sau đây là âm nghe được? A. 50000 Hz.B. 10 Hz. C. 5 Hz. D. 100 Hz. Câu 21. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch có điện trở R và tụ điện mắc nối tiếp thì dung kháng của đoạn mạch là Z C. Độ lệch pha φ của điện áp ở hai đầu đoạn mạch đối với cường độ dòng điện trong mạch được tính bằng công thức Z Z R R A. tan C . B. tan C . C. tan . D. tan . R R ZC ZC Câu 22. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng có bước sóng  . Trên đoạn thẳng nối hai nguồn, khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa liên tiếp là 0,8 cm. Giá trị của  là A. 1,6 cm. B. 0,4 cm.C. 3,2 cm. D. 0,8 cm. Câu 23. Đặt điện áp u 200 2cos100 t (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 2 A. Cảm kháng của mạch bằng A. 400 . B. 100 2 . C. 100 . D. 400 2 . Câu 24. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có tụ điện thì dung kháng của tụ điện là ZC. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là Trang 2/4 - Mã đề 716 -
  3. 2 ZC U 2 U A. I .B. I .C. I U ZC .D. I . U ZC ZC Câu 25. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở 100  , cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng và dung kháng của mạch lần lượt là 100  và 200  . Hệ số công suất của mạch là 3 1 1 3 A. . B. . C. . D. . 4 2 2 2 Câu 26. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 70  mắc nối tiếp với tụ điện. Biết dung kháng của tụ điện là 240 . Tổng trở của đoạn mạch là A. 250 .B. 170 .C. 155 .D. 310 . Câu 27. Sóng cơ không truyền được trong môi trường nào sau đây? A. Chất lỏng.B. Chất khí.C. Chân không.D. Chất rắn. Câu 28. Một nhà máy phát điện xoay chiều có công suất phát điện là P và điện áp hiệu dụng ở hai cực của máy phát là U. Điện năng phát ra từ nhà máy được truyền đến nơi tiêu thụ bằng đường dây có điện trở tổng cộng là r. Coi cường độ dòng điện cùng pha với điện áp. Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là P2 P P2 P A. r . B. r 2 . C. r . D. r . U 2 U U U 2 Câu 29. Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ và vật nhỏ có khối lượng 100 g dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự F (N) -2 phụ thuộc của lực kéo về tác dụng vào con lắc vào thời gian t. 4.10,10 Lấy π2 = 10. Biên độ dao động của vật là 13 6 t (s) A. 10 cm. B. 2,5 cm. O 7 C. 4,5 cm. D. 20 cm. -2.10-2 6 - 4. 10,10-2 Câu 30. Đặt điện áp xoay chiều u 120 2 cos(100 t )(V) (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp 1 10 3 gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm H và tụ điện có điện dụng F. Thay đổi R để công suất 4 tiêu thụ điện của đoạn mạch đạt cực đại, giá trị cực đại đó là A. 60 W.B. 240 W. C. 480 W. D. 120 W. Câu 31. Đặt điện áp xoay chiều u 50 2 cos(100 t)(V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện. Biết mạch có cảm kháng bằng hai lần dung kháng và điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là 30 V. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là A. 30 V. B. 60 V. C. 80 V. D. 40 V. Câu 32. Đặt điện áp xoay chiều u 200 2 cos(100 t )(V) (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối 6 1 tiếp gồm điện trở R = 100  , cuộn cảm thuần có độ tự cảm H và tụ điện có điện dụng C thay đổi được. 2 Khi C C0 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại. Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện khi đó là 2 A. u 100cos(100 t )(A). B. u 100cos(100 t )(A). C 3 C 3 2 C. u 100 2 cos(100 t )(A). D. u 100 2 cos(100 t )(A). C 3 C 3 Câu 33. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng 40 N/m được treo vào điểm cố định. Đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi truyền cho vật một vận tốc ban đầu có độ lớn 50 3 cm/s, hướng thẳng đứng xuống dưới. Chọn trục Ox có phương thẳng đứng, chiều dương hướng xuống. Mốc thời gian (t = 0) là lúc truyền vận tốc cho vật. Phương trình dao động của vật là 2 2 A. x 5cos(20t )(cm). B. x 5cos(20t )(cm). 3 3 Trang 3/4 - Mã đề 716 -
  4. C. x 2,5cos(20t)(cm). D. x 2,5cos(20t )(cm). Câu 34. Đặt điện áp xoay chiều u 80cos(100 t )(V) (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp 3 4 gồm điện trở R = 40  và cuộn cảm thuần có độ tự cảm H. Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn 10 mạch là 7 A. i 2 cos(100 t )(A). B. i 2 cos(100 t )(A). 12 12 7 C. i cos(100 t )(A). D. i cos(100 t )(A). 12 12 Câu 35. Một sóng hình sin có tần số 10 Hz truyền từ đầu O của một sợi dây dài với tốc độ 0,6 m/s. Coi biên độ của sóng trên sợi dây có giá trị không đổi là 3 cm. Gọi P và Q là 2 điểm trên sợi dây cách O lần lượt là 12 cm và 20 cm. Tại một thời điểm, điểm P qua vị trí cân bằng và đang đi theo chiều âm thì điểm Q có li độ bằng bao nhiêu? 3 3 A. 1,5 cm. B. cm. C. cm.D. 1,5 cm. 2 2 Câu 36. Một sợi dây dài 1 m có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 4 bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng trên sợi dây là 8 m/s. Tần số của sóng là A. 16 Hz. B. 20Hz. C. 32 Hz. D. 12 Hz. Câu 37. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là 2 2 x1 3 3 cos 5 t và x2 3cos 5 t (x1, x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy π = 10. Tại thời điểm t 6 3 = 3 s, gia tốc của vật là A. 7,5 m/s2.B. 15 cm/s2. C. 15 cm/s2.D. 7,5 m/s 2. Câu 38. Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại hai điểm M và N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M bao nhiêu lần? A. 1000 lần. B. 10000 lần.C. 2 lần. D. 40 lần. Câu 39. Đặt điện áp u 100cos(100 t )(V) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cường 6 độ dòng điện trong mạch là i 4cos(100 t )(A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 2 A. 100 3 W. B. 200 3 W. C. 100 W. D. 200 W. Câu 40. Một vật dao động điều hoà giữa hai điểm M và N cách nhau 10 cm. Biết trong một phút vật thực hiện được 120 dao động. Tốc độ của vật khi vật qua trung điểm của MN là A. 31,4 cm/s. B. 125,7 cm/s. C. 15,7 cm/s. D. 62,8 cm/s. HẾT Trang 4/4 - Mã đề 716 -