Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 12 - Đề 21 - Trường THPT Nho Quan A (Có lời giải)

Câu 25. Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị hàm số y =√ex và các đường thẳng y = 0, x = 0 
và x = 2 . Thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox được 
tính bởi công thức nào sau đây? 
Câu 34. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(4;0;1), B (-2;2;3). Mặt phẳng trung trực của đoạn 
thẳng AB có phương trình là 
pdf 18 trang Minh Uyên 13/02/2023 5500
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 12 - Đề 21 - Trường THPT Nho Quan A (Có lời giải)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ki_2_mon_toan_lop_12_de_21_truong_thpt_nho_q.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 12 - Đề 21 - Trường THPT Nho Quan A (Có lời giải)

  1. Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 12 ĐẶNG VIỆT ĐÔNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II ĐỀ SỐ 21 Môn: TOÁN, Lớp 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề Câu 1. Môđun của số phức z 3 4i bằng A. 5. B. 3. C. 7 . D. 7 . 1 Câu 2. Tích phân e3x dx bằng 0 1 e3 1 A. e3 . B. e 1. C. . D. e3 1. 2 3 Câu 3. Trong không gian Oxyz , cho điểm M 1; 0 ; 2 . Mệnh đề nào sau đây đúng? A. M Oxy . B. M Oyz . C. M Oxz . D. M Oy . Câu 4. Trong không gian Oxyz , cho điểm A 1;2;4 , B 1;0; 2 . Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là A. 2; 1;1 . B. 2;1; 1 . C. 2;1;1 . D. 0;1;1 . Câu 5. Trong không gian Oxyz , cho a biểu diễn qua các vectơ đơn vị là a i 3j 2k . Tọa độ của vecto a là A. a 2;1; 3 . B. a 2; 3 ;1 . C. a 1; 3;2 . D. a 1;3;2 . Câu 6. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng P : 2x y z 3 0. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P là  A. n 2;1;1 . B. v 1; 2;3 . C. u 0;1; 2 . D. w 1; 2;0 . Câu 7. Trong không gian Oxyz , cho ba điểm M 2;0;0 , N 0;1;0 và P 0;0;2 . Mặt phẳng MNP có phương trình là: x y z x y z x y z x y z A. 1. B. 1. C. 0. D. 1. 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 Câu 8. Họ nguyên hàm của hàm số f x x2 là x2 x3 A. C . B. x3 C . C. 2x C . D. C . 2 3 Câu 9. Họ nguyên hàm của f x ex 2 . 1 A. 2ex C . B. ex 2x C . C. ex C . D. 2x C . ex Câu 10. Phần ảo của số phức z 18 12i là A. 12. B. 12. C. 12i . D. 18. Câu 11. Cho số phức z 1 2i . Số phức liên hợp của z là A. 1 2i . B. 1 2i . C. 2 i . D. 1 2i .  Câu 12. Trong không gian Oxyz cho 2 điểm A 1;2; 3 và B 2;3;2 . Vectơ AB có tọa độ là
  2. Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 12 A. 3;5;1 . B. 1;1;5 . C. 3;4;1 . D. 1; 2;3 . 1 Câu 13. Trên khoảng ; , họ nguyên hàm của hàm số f x 2 là 2 2 cos x A. cot x C . B. sin x C . C. tan x C . D. cos x C . Câu 14. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y f x liên tục, trục Ox và các đường thẳng x a, x b a b là. b b b b A. f2 x d x . B. f x d x . C. f x d x . D. f x dx . a a a a 4 Câu 15. Biết rằng f x là một hàm số liên tục và có đạo hàm trên đoạn 0;4 và f x d x 4 . Tính 0 4 I 3 f x d x . 0 A. I 3 . B. I 12 . C. I 6. D. I 9 . Câu 16. Trong không gian Oxyz , mặt cầu có tâm I(2; 1;3) , bán kính R 3 có phương trình là 2 2 2 2 2 2 A. x 2 y 1 z 3 3. B. x 2 y 1 z 3 3 . 2 2 2 2 2 2 C. x 2 y 1 z 3 3 . D. x 2 y 1 z 3 3 . Câu 17. Điểm M trong hình vẽ sau là điểm biểu diễn số phức nào sau đây ? A. z 1 2i . B. z 1 2i . C. z 2 i . D. z 2 i . 2 5 5 Câu 18. Nếu f( x )d x 3, f( x )d x 1 thì f( x )d x bằng 1 2 1 A. 2 . B. 4 . C. 3. D. 2 . Câu 19. Cho hai số phức z1 2 3i , z2 4 5i . Khi đó z1 z2 bằng A. 2 2i . B. 2 2i . C. 2 2i . D. 2 2i . Câu 20. Cho f x , g x là các hàm số xác định và liên tục trên . Mệnh đề nào sau đây sai ? A. f x g x dx f x dx g x dx . B. f x g x dx f x dx. g x dx . C. 2 f x dx 2 f x dx . D. f x g x dx f x dx g x dx . Câu 21. Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng P : x 2y 3z 5 0. Điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng P ? A. P 0;1;1 . B. M 0; 1;1 . C. N 1;2;3 . D.Q 2; 1;3 .
  3. Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 12 b Câu 22. Cho f x d x 7 và f b 5 . Khi đó f a bằng a A. 2 . B. 0. C. 2. D. 12. b Câu 23. Tổng tất cả các giá trị của b để 2x 6 dx 0 bằng 1 A. 6. B. 2 . C. 2 . D. 6. Câu 24. Cho số phức z 1 2i . Điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức w z iz trên mặt phẳng tọa độ ? A. N 2;3 . B. Q 3;2 . C. M 3;3 . D. P 3;3 . Câu 25. Cho hình phẳng H được giới hạn bởi đồ thị hàm số y ex và các đường thẳng y 0, x 0 và x 2 . Thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng H quanh trục Ox được tính bởi công thức nào sau đây? 2 2 2 2 2 2 A. V exd x . B. V e2xdx . C. V ex dx . D. V ex dx . 0 0 0 0 Câu 26. Cho hai số phức z1 2 3i , z2 1 i . Giá trị của biểu thức z1 3z2 là A. 5 . B. 61 . C. 6 . D. 55 . 3 Câu 27. Tích phân cosx .d x bằng 0 3 1 1 3 A. . B. . C. . D. . 2 2 2 2 Câu 28. Cho hai số phức z1 2 i và z2 3 i . Phần ảo của số phức z1 z 2 bằng A. 5 . B. 5i . C. 5 . D. 5i . 1 Câu 29. Trên khoảng ; 2 , họ nguyên hàm của hàm số f() x là x 2 1 1 1 A. C . B. ln x 2 C . C. 2 C . D. ln x 2 C . x 2 x 2 2 Câu 30. Cho hàm số f() x thỏa mãn f ( x ) 2 7 cos x và f (0) 3 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. f( x ) 2x 7sin x 3. B. f( x ) 2 7sin x 3 . C. f( x ) 2x sin x 9 . D. f( x ) 2x 7sin x 3. Câu 31. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng P : 2x y 3z 2 0 . Mặt phẳng đi qua điểm A 2; 1;2 và song song với mặt phẳng P có phương trình là A. 2x y 3z 9 0. B. 2x y 3z 11 0 . C. 2x y 3z 11 0 . D. 2x y 3z 11 0 . Câu 32. Tìm hai số thực x và y thỏa mãn 2x 3yi 1 3i x 6i , với i là đơn vị ảo. A. x 1; y 3 . B. x 1; y 1. C. x 1; y 1. D. x 1; y 3.
  4. Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 12 ĐẶNG VIỆT ĐÔNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II ĐỀ SỐ 21 Môn: TOÁN, Lớp 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề Câu 1. Môđun của số phức z 3 4i bằng A. 5. B. 3. C. 7 . D. 7 . 1 Câu 2. Tích phân e3x dx bằng 0 1 e3 1 A. e3 . B. e 1. C. . D. e3 1. 2 3 Câu 3. Trong không gian Oxyz , cho điểm M 1; 0 ; 2 . Mệnh đề nào sau đây đúng? A. M Oxy . B. M Oyz . C. M Oxz . D. M Oy . Câu 4. Trong không gian Oxyz , cho điểm A 1;2;4 , B 1;0; 2 . Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là A. 2; 1;1 . B. 2;1; 1 . C. 2;1;1 . D. 0;1;1 . Câu 5. Trong không gian Oxyz , cho a biểu diễn qua các vectơ đơn vị là a i 3j 2k . Tọa độ của vecto a là A. a 2;1; 3 . B. a 2; 3 ;1 . C. a 1; 3;2 . D. a 1;3;2 . Câu 6. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng P : 2x y z 3 0. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P là  A. n 2;1;1 . B. v 1; 2;3 . C. u 0;1; 2 . D. w 1; 2;0 . Câu 7. Trong không gian Oxyz , cho ba điểm M 2;0;0 , N 0;1;0 và P 0;0;2 . Mặt phẳng MNP có phương trình là: x y z x y z x y z x y z A. 1. B. 1. C. 0. D. 1. 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 Câu 8. Họ nguyên hàm của hàm số f x x2 là x2 x3 A. C . B. x3 C . C. 2x C . D. C . 2 3 Câu 9. Họ nguyên hàm của f x ex 2 . 1 A. 2ex C . B. ex 2x C . C. ex C . D. 2x C . ex Câu 10. Phần ảo của số phức z 18 12i là A. 12. B. 12. C. 12i . D. 18. Câu 11. Cho số phức z 1 2i . Số phức liên hợp của z là A. 1 2i . B. 1 2i . C. 2 i . D. 1 2i .  Câu 12. Trong không gian Oxyz cho 2 điểm A 1;2; 3 và B 2;3;2 . Vectơ AB có tọa độ là