Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 12 - Đề 40 - Trường THPT Nho Quan A (Có lời giải)

Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A(2;-1;0) và mặt phẳng (P) : x - 2y + z + 2 = 0
. Gọi I là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (P) . Phương trình của mặt cầu có tâm I 
và đi qua A là: 
Câu 46: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , các phương trình dưới đây, phương trình nào là phương 
trình mặt cầu?
pdf 17 trang Minh Uyên 13/02/2023 6660
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 12 - Đề 40 - Trường THPT Nho Quan A (Có lời giải)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ki_2_mon_toan_lop_12_de_40_truong_thpt_nho_q.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 12 - Đề 40 - Trường THPT Nho Quan A (Có lời giải)

  1. Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 12 ĐẶNG VIỆT ĐÔNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II ĐỀ SỐ 40 Môn: TOÁN, Lớp 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề Câu 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình của mặt phẳng đi qua 3 điểm A 1;1;1 , B 2;4;5 ,C 4;1;2 là A. 3x 11y 9z 1 0. B. 3x 11y 9z 5 0. C. 3x 3y z 5 0. D. 9x y 10z 0. 2 5 5 Câu 2. Cho f x dx 3, f x dx 7 . Khi đó f x dx bằng 0 0 2 A. 10. B. 4. C. 7. D. 3. Câu 3. Giải phương trình z2 2z 3 0 trên tập số phức ta được các nghiệm A. z1 1 2i , z2 1 2i . B. z1 1 2i , z2 1 2i . C. z1 2 2i , z2 2 2i . D. z1 2 2i , z2 2 2i . Câu 46.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu có phương trình: 2 2 2 2 Sm : x y z 4mx 4y 2mz m 4m 0 . Sm là mặt cầu có bán kính nhỏ nhất khi m là: 1 3 A. m 0 . B. m 1. C. m . D. m . 2 2 Câu 47. Cho hai số phức : z 2x 1 3y 2 i , z x 2 y 4 i . Tìm các số thực x, y để z z . A. x 3, y 1. B. x 1, y 3. C. x 1, y 3. D. x 3, y 1. Câu 6. Nguyên hàm của hàm số y xex là: A. xex C . B. x 1 ex C . C. x 1 ex C . D. x2 ex C . Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB biết A 2;1;4 , B 1; 3; 5 là : A. 3x 4y 9z 5 0. B. 3x 4y 9z 7 0 . C. 3x 4y 9z 0 . D. 3x 4y 9z 7 0. 2 Câu 8. Số phức liên hợp của số phức z 3 2i là : A. z 1 4 3i . B. z 1 4 3i . C. z 1 4 3i . D. z 1 4 3i . Câu 9. Giá trị của 2cos x sin 2x dx là : 0 A. 1. B. 1. C. 0 . D. 2 . 2018 2019 Câu 10. Rút gọn biểu thức M i i ta được A. M 1 i . B. M 1 i . C. M 1 i . D. M 1 i . Câu 11. Nguyên hàm của hàm số y x cos x là A. xcos x sin x C . B. xsin x cos x C . C. xcos x sin x C . D. xsin x cos x C . 3 Câu 12. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số : y x 1 x , y 0 , x 1, x 9 . 467 568 468 468 A. S . B. S . C. S . D. S . 9 11 11 7 Câu 13. Hai điểm biểu diễn số phức z 1 i và z 1 i đối xứng nhau qua
  2. Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 12 A. Trục tung. B. Điểm E 1;1 . C. Trục hoành. D. Gốc O . 2 x2 x 1 Câu 14. Tính dx a ln b . Khi đó a b bằng 1 x 1 A. 2 . B. 4 . C. 0 . D. 3. Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , bán kính của mặt cầu đi qua 4 điểm O 0;0;0 ; A 4;0;0 ; B 0;4;0 ;C 0;0;4 là A. R 2 3 . B. R 4 3 . C. R 3 . D. R 3 3 . Câu 16. Trong không gian Oxyz , cho véctơ a 3; 1; 2 , b 1;2;m và c 5;1;7 . Để c a; b khi giá trị của m là A. m 0 . B. m 1. C. m 1. D. m 2 . 3 3 Câu 17. Cho x 3 f x d x 12 và f 0 3. Khi đó giá trị f x d x bằng 0 0 A. 21. B. 12. C. 3. D. 9. z 2 6i z 5 8i w z. z Câu 18. Cho số phức 1 và 2 . Môđun của số phức 1 2 là A. w 2 890 . B. w 2 610 . C. w 2 980 . D. w 2 601 . 3 9 Câu 19. Cho f x2 xd x 3. Khi đó giá trị của f x d x là: 0 0 A. 3. B. 9. C. 12. D. 6 . Câu 20. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình của mặt cầu có đường kính AB với A 4; 3;7 và B 2;1;3 là: 2 2 2 2 2 2 A. x 3 y 1 z 5 9 . B. x 3 y 1 z 5 9 . 2 2 2 2 2 2 C. x 1 y 2 z 2 36 . D. x 1 y 2 z 2 36 . 4x 3 Câu 21. Biết dx ln x a b ln cx 1 C . Khi đó a b c bằng: 2x2 3x 2 A. 5. B. 2 . C. 1. D. 3. 1 Câu 22. Giá trị của 2x 2 exd x là . 0 A. 2e . B. 4e . C. e. D. 3e. Câu 23. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M 3;6; 2 và mặt cầu S : x2 y2 z2 6x 4y 2z 3 0 . Phương trình mặt phẳng P tiếp xúc với mặt cầu S tại điểm M là . A. y 4z 14 0 . B. 4x z 14 0. C. 4x y 6 0 . D. 4y z 26 0. Câu 24. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y x2 2x và y x là . 9 13 9 13 A. S . B. S . C. S . D. S . 4 2 2 4 Câu 25. Để hàm số F() x a sin x bcos x ex là một nguyên hàm của hàm số f() x 3sin x 2cos x ex thì giá trị a b là A. a b 3 . B. a b 2 C. a b 3 . D. a b 2 .
  3. Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 12 Câu 26. Trong không gian với hệ tọa độOxyz , phương trình đường thẳng d đi qua hai điểm A 1; 2;3 và B 3;0;0 là : x 1 2t x 1 2t x 3 t x 2 t A. d : y 2 2t . B. d : y 2 2t . C. d : y 2t . D. d : y 2 2t . z 3 3t z 3 3t z 3t z 3 3t 1 a Câu 27. Biết ln 2x 1 dx ln 3 c với a,, b c là các số nguyên dương . Mệnh đề đúng là : 0 b A. a b c . B. a b 2c . C. a b c . D. a b 2c . Câu 28: Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y x2 , x y2 xung quanh trục O x là : 3 10 3 10 A. V . B. V . C. V . D. V . 10 3 10 3 Câu 29: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y 4 x2 và trục hoành là : 22 33 23 32 A. S . B. S . C. S . D. S . 3 2 2 3 Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ O xyz , cho điểm M 5;3;2 và đường thẳng x 1 y 3 z 2 d : . Tọa độ H là hình chiếu vuông góc của M trên d là: 1 2 3 A. H 1; 3; 2 . B. H 2; 1;1 . C. H 3;1;4 . D. H 4;3;7 . Câu 31. Tập hợp các điểm biểu diễn các số z thỏa mãn z i 1 z 2i là A. Một Elip. B. Một đường tròn. C. Một Parabol. D. Một đường thẳng. Câu 32. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A 3; 3;5 và đường thẳng x 2 y z 3 d : . Phương trình đường thẳng đi qua điểm A và song song với d là: 1 3 4 x 3 t x 3 t x 1 3t x 1 3t A. y 3 3t B. y 3 3t C. y 3 3t D. y 3 3t z 5 4t z 5 4t z 4 5t z 4 5t m 3i Câu 33. Cho số phức z ,m . Số phức w z 2 có w 9 khi các giá trị của m là: 1 i A. m 1. B. m 3 . C. m 2 . D. m 4 . Câu 34: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y x, y x 2, y x là 13 11 13 11 A. . B. . C. . D. . 3 3 2 2 Câu 35: Cho số phức z thỏa z i 1 z 2i . Giá trị nhỏ nhất của z là 2 A. 2 . B. . C. 2 2 . D. 3 2 . 2 Câu 36: Nguyên hàm của hàm số y cot x là A. ln cos x C . B. sinx C . C. ln sinx C . D. tanx+C 3 2 . Câu 37: Nguyên hàm của hàm số y tan2 x là A. tan x x C . B. tan x x C . C. tan x x C . D. tan x x C .
  4. Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 12 ĐẶNG VIỆT ĐÔNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II ĐỀ SỐ 40 Môn: TOÁN, Lớp 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề Câu 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình của mặt phẳng đi qua 3 điểm A 1;1;1 , B 2;4;5 ,C 4;1;2 là A. 3x 11y 9z 1 0. B. 3x 11y 9z 5 0. C. 3x 3y z 5 0. D. 9x y 10z 0. 2 5 5 Câu 2. Cho f x dx 3, f x dx 7 . Khi đó f x dx bằng 0 0 2 A. 10. B. 4. C. 7. D. 3. Câu 3. Giải phương trình z2 2z 3 0 trên tập số phức ta được các nghiệm A. z1 1 2i , z2 1 2i . B. z1 1 2i , z2 1 2i . C. z1 2 2i , z2 2 2i . D. z1 2 2i , z2 2 2i . Câu 46.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu có phương trình: 2 2 2 2 Sm : x y z 4mx 4y 2mz m 4m 0 . Sm là mặt cầu có bán kính nhỏ nhất khi m là: 1 3 A. m 0 . B. m 1. C. m . D. m . 2 2 Câu 47. Cho hai số phức : z 2x 1 3y 2 i , z x 2 y 4 i . Tìm các số thực x, y để z z . A. x 3, y 1. B. x 1, y 3. C. x 1, y 3. D. x 3, y 1. Câu 6. Nguyên hàm của hàm số y xex là: A. xex C . B. x 1 ex C . C. x 1 ex C . D. x2 ex C . Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB biết A 2;1;4 , B 1; 3; 5 là : A. 3x 4y 9z 5 0. B. 3x 4y 9z 7 0 . C. 3x 4y 9z 0 . D. 3x 4y 9z 7 0. 2 Câu 8. Số phức liên hợp của số phức z 3 2i là : A. z 1 4 3i . B. z 1 4 3i . C. z 1 4 3i . D. z 1 4 3i . Câu 9. Giá trị của 2cos x sin 2x dx là : 0 A. 1. B. 1. C. 0 . D. 2 . 2018 2019 Câu 10. Rút gọn biểu thức M i i ta được A. M 1 i . B. M 1 i . C. M 1 i . D. M 1 i . Câu 11. Nguyên hàm của hàm số y x cos x là A. xcos x sin x C . B. xsin x cos x C . C. xcos x sin x C . D. xsin x cos x C . 3 Câu 12. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số : y x 1 x , y 0 , x 1, x 9 . 467 568 468 468 A. S . B. S . C. S . D. S . 9 11 11 7 Câu 13. Hai điểm biểu diễn số phức z 1 i và z 1 i đối xứng nhau qua