Kiểm tra giữa kì 1 Toán Lớp 12 - Mã đề 102 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Hồ Nghinh

Câu 2. Chọn kết luận đúng .

     A. Mỗi khối đa diện có  ít nhất là 8 cạnh  .

     B. Mỗi khối đa diện có  ít nhất là 6  mặt.

     C. Mỗi khối  đa diện có  ít nhất là 7 đỉnh.

     D. Mỗi khốiđa diện có  ít nhất là 6 cạnh.

Câu 23. Số mặt phẳng đối xứng của hình chóp tứ  giác đều là:
A.  5 B.  3 C. 4  D.  6
 

docx 5 trang ngocdiemd2 05/08/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra giữa kì 1 Toán Lớp 12 - Mã đề 102 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Hồ Nghinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxkiem_tra_giua_ki_1_toan_lop_12_ma_de_102_nam_hoc_2021_2022_t.docx

Nội dung text: Kiểm tra giữa kì 1 Toán Lớp 12 - Mã đề 102 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Hồ Nghinh

  1. SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022 TRƯỜNG THPT HỒ NGHINH MÔN: TOÁN KHỐI 12 Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên: Số báo danh: Mã đề 102 Câu 1. Tính thể tích của khối chóp biết diện tích đáy là 2a2 và chiều cao là 3a . 2 A. .V 3a3 B. . V C.2a 3. D. . V a3 V 6a3 3 Câu 2. Chọn kết luận đúng . A. Mỗi khối đa diện có ít nhất là 8 cạnh . B. Mỗi khối đa diện có ít nhất là 6 mặt. C. Mỗi khối đa diện có ít nhất là 7 đỉnh. D. Mỗi khối đa diện có ít nhất là 6 cạnh. Câu 3. Biết hình dưới đây là đồ thị của một trong bốn hàm số sau, hỏi đó là đồ thị của hàm số nào? y O x A. y x4 2x2 . B. y x4 2x2 . C. y x4 2x2 1. D. y x4 2x2 . Câu 4. Cho f x là hàm đa thức bậc 6 có đồ thị f ' x như hình vẽ,số cực tiểu của hàm số f ' x là . A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. a Câu 5. Tính thể tích V của lập phương ABCD.A B C D , biết AB . 3 a3 a3 A. V a3 . B. V . C. V 27a3 . D. V . 27 3 Câu 6. Khối lăng trụ có diện tích đáy là S , chiều cao là h thì có thể tích là: 4 1 1 A. V S.h . B. V S.h . C. V S.h . D. V S.h . 3 3 2 Mã đề 102 Trang 1/5
  2. Câu 7. Cho hàm số y f x liên tục trên  2;4 và có bảng biến thiên như sau: Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của f x trên đoạn  2;4. Tính3M m . A. 8. B. 3. C. -11. D. 9. Câu 8. Tìm tọa độ điểm cực tiểu M của đồ thị hàm số y x3 3x2 . A. M 2;4 . B. M 0;0 . C. M 2; 4 . D. M 2; 4 . Câu 9. Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như sau Hàm số y f x nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A. 2;0 . B. 0; 2 . C. ;0 . D. 2; . Câu 10. Cho hàm số y f x là hàm đa thức bậc 3, có đồ thị C như hình vẽ .Số điểm chung của đồ thị C và đường thẳng y 1là y 1 1 2 O x 2 4 A. 2. B. 1. C. 6. D. 3. Câu 11. Số cạnh của hình chóp tam giác là A. 7. B. 6. C. 3. D. 4. - 2x + 1 Câu 12. Đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = lần lượt là x + 3 A. x = - 2; y = - 3 . B. x = 2 ; y = - 3. C. y = 2 ; x = 3. D. y = - 2 ; x = - 3. x Câu 13. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y là đúng? x 1 Mã đề 102 Trang 2/5
  3. A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ;1 và 1; . B. Hàm số đồng biến trên ¡ \ 1 . C. Hàm số nghịch biến trên ¡ \ 1 . D. Hàm số đồng biến trên các khoảng ;1 và 1; . Câu 14. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f x x3 x2 3 trên đoạn 0;33 bằng bao nhiêu ? A. 17. B. 3. C. 3. D. 8. Câu 15. Cho hàm số: y x4 2 1 2m x2 m2 2m . Tìm tất cả các giá trị tham số m để đồ thị hàm số có 1 điểm cực trị . 1 1 1 1 A. m ³ . B. m . 2 2 2 2 Câu 16. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB a, AD 3a , SA vuông góc đáy.Biết SC tạo với ABCD một góc bằng 450 . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD. 2a3 10 a3 6 A. . B. V 2a3 10. C. V a3 10. D. V . 3 6 2x + 1 Câu 17. Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x = 0 của đổ thị hàm số y = có phương 0 x - 1 trình là A. y = 3x + 1. B. y = 3x - 6. C. y = - 3x - 1. D. y = 3x - 1. x Câu 18. Tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = là x2 - x A. 1. B. 0. C. 3. D. 2. Câu 19. Cho hàm số f x có đạo hàm f ' x x2 6x 3m . Với giá trị thực nào của tham số m thì f x đồng biến trên ¡ ? A. m 0 . B. m 3 . C. m 3. D. m 3 . Câu 20. Cho hàm số y f x là hàm đa thức bậc 3 , có đồ thị như hình vẽ bên.Tìm tất cả giá trị tham số m để phương trình f (x) m có 3 nghiệm phân biệt. A. 1 m 3. B. m 2 C. 2 m 2 D. m 1. Câu 21. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh 2a và thể tích bằng 2a3 . Tính chiều Mã đề 102 Trang 3/5
  4. cao h của hình chóp đã cho. 3a 3a A. h 3a . B. h 2 3a . C. h . D. h . 2 3 Câu 22. Một chất điểm chuyển động thẳng với quãng đường biến thiên theo thời gian bởi quy luật s t t3 6t 2 12 (m), trong đó t (s) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động. Vận tốc của chất điểm đó đạt giá trị bé nhất khi t bằng bao nhiêu? 8 A. (s). B. 3 (s). C. 0 (s). D. 2 (s). 3 Câu 23. Số mặt phẳng đối xứng của hình chóp tứ giác đều là: A. 5. B. 3. C. 4. D. 6. Câu 24. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A' B 'C ' , biết đáy ABC là tam giác đều cạnh 4a . Khoảng 2a cách từ tâm O của tam giác ABC đến mặt phẳng A'BC bằng . Tính thể tích khối lăng trụ 3 ABC.A' B 'C ' 3a3 2 A. . B. 6a3 2 . C. 3a3 2 . D. 12a3 2 . 64 Câu 25. Cho hàm số y f x có bảng xét dấu của đạo hàm như sau: Hàm số y f 3x 1 đồng biến trong khoảng 1 1 4 A. ; . B. ; 3 3 3 4 C. ; D. 2;3 . 3 Câu 26. Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’. Gọi M, N, P là trung điểm của AA’, AB’, AC’. Tỉ số V thể tích A.MNP bằng VACA'B'C' 1 1 1 1 A. . B. . C. . D. . 24 6 4 16 x m2 Câu 27. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số y trên x 1 6 đoạn 0;4 bằng ? 5 A. 0 . B. 3 . C. 4 . D. 2 . Câu 28. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y mx3 m2 1 x2 2x 3 đạt cực tiểu tại x 1. Mã đề 102 Trang 4/5
  5. 3 3 A. 1. B. . C. . D. 0 . 2 2 Câu 29. Cho phương trình x3 3x2 1 m 0 1 với m là tham số . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (1) có ba nghiệm phân biệt thỏa mãn x1 x2 1 x3. A. 1 m 1. B. 3 m 1. C. 3 m 1. D. m 1. Câu 30. Cho hàm số y f x ax3 2x2 bx 1 và y g x cx2 4x d có bảng biến thiên dưới đây. Biết đồ thị hàm số y f x và y g x cắt nhau tại ba điểm phân biệt có hoành độ b c d lần lượt là x , x , x thỏa mãn x x x 9. Đặt P 3a ,khi đó 1 2 3 1 2 3 3 4 4 A. P . B. P 6 . C. 3 P 6. D. P 3 . 3 3 Câu 31. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình chữ nhật. Gọi M là điểm đối xứng của C qua D , N là trung điểm SC. Mặt phẳng BMN chia khối chóp S.ABCD thành hai khối. Tỉ số thể tích giữa khối nhỏ so với khối S.ABCD là x , x thuộc khoảng 3 6 6 7 7 9 9 A. ; . B. ; . C. ; . D. ;1 . 10 10 10 10 10 10 10 Câu 32. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng 20;20 để hàm số 1 f x đồng biến trên 0; x3 x2 m 3 A. 17. B. 19. C. 23. D. 21. HẾT Mã đề 102 Trang 5/5