Đề kiểm tra giữa học kì 1 Vật lí Lớp 12 - Mã đề 121 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Thị xã Quảng Trị

Câu 5. Trong hiện tượng sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng cạnh nhau bằng

     A. nửa bước sóng.                                                      B. bốn lần bước sóng.

     C. một phần tư bước sóng.                                       D. hai lần bước sóng.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây về dao động duy trì là đúng?

     A. Dao động duy trì là dao động điều hòa có tần số bằng tần số dao động riêng.

     B. Dao động duy trì là dao động tắt dần có tần số bằng tần số dao động riêng.

     C. Dao động duy trì là dao động điều hòa có tần số bằng tần số ngoại lực tác dụng.

     D. Dao động duy trì là dao động tắt dần có tần số bằng tần số ngoại lực tác dụng.

Câu 9. Sóng ngang là sóng có phương dao động của các phần tử vât chất

     A. vuông góc với phương truyền sóng.                  B. thẳng đứng trong không gian.

     C. trùng với phương truyền sóng.                           D. nằm ngang trong không gian.

Câu 17. Một chất điểm dao động điều hòa thì

     A. cơ năng, động năng và thế năng không đổi.

     B. cơ năng không đổi.

     C. động năng không đổi.

     D. thế năng không đổi.

 

docx 3 trang ngocdiemd2 05/08/2023 1700
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì 1 Vật lí Lớp 12 - Mã đề 121 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Thị xã Quảng Trị", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ki_1_vat_li_lop_12_ma_de_121_nam_hoc_20.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kì 1 Vật lí Lớp 12 - Mã đề 121 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Thị xã Quảng Trị

  1. SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Môn: VẬT LÍ. Lớp: 12 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề Đề KT chính thức (Đề có 3 trang) Mã đề:121 Họ và tên học sinh: . Lớp: Phần I: TNKQ (7 điểm) Câu 1. Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 1,2.10 10W/m2, biết cường độ âm chuẩn là 10 12W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng A. 12 B. B. 120 B. C. 21 B. D. 2,1 B. Câu 2. Một học sinh thực hiện thí nghiệm khảo sát dao động của con lắc đơn, để đo chiều dài sợi dây thì học sinh này dùng A. lực kế. B. cân. C. thước. D. đồng hồ. Câu 3. Trong hiện tượng sóng dừng với bước sóng 24 cm, khoảng cách giữa ngắn nhất giữa hai bụng sóng là A. 48 cm. B. 96 cm. C. 12 cm. D. 6 cm. Câu 4. Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, khoảng cách ngắn nhất giữa vị trí cân bằng một điểm dao động với biên độ cực đại và một điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối 2 nguồn là 1,2 mm. Bước sóng là A. 0,3 mm. B. 0,6 mm. C. 4,8 mm. D. 2,4 mm. Câu 5. Trong hiện tượng sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng cạnh nhau bằng A. nửa bước sóng. B. bốn lần bước sóng. C. một phần tư bước sóng. D. hai lần bước sóng. Câu 6. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với biên độ 2 thành phần là 3 cm và 5 cm. Hai thành phần dao động lệch pha nhau . Biên độ dao động tổng hợp là 6 A. 6,855 cm. B. 8,00 cm. C. 2,83 cm. D. 7,74 cm. Câu 7. Một chất điểm dao động tắt dần thì đại lượng nào sau đây luôn giảm dần theo thời gian? A. Li độ dao động. B. Động năng dao động. C. Thế năng dao động. D. Biên độ dao động. Câu 8. Phát biểu nào sau đây về dao động duy trì là đúng? A. Dao động duy trì là dao động điều hòa có tần số bằng tần số dao động riêng. B. Dao động duy trì là dao động tắt dần có tần số bằng tần số dao động riêng. C. Dao động duy trì là dao động điều hòa có tần số bằng tần số ngoại lực tác dụng. D. Dao động duy trì là dao động tắt dần có tần số bằng tần số ngoại lực tác dụng. Câu 9. Sóng ngang là sóng có phương dao động của các phần tử vât chất A. vuông góc với phương truyền sóng. B. thẳng đứng trong không gian. C. trùng với phương truyền sóng. D. nằm ngang trong không gian. Câu 10. Một sóng cơ có tần số 40 Hz lan truyền trong một môi trường với tốc độ truyền sóng là 50 m/s. Bước sóng là A. 0,8 m. B. 1,25 m. C. 12,5 m. D. 200 m. Câu 11. Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng 15 Hz. Lần lượt tác dụng vào vật nặng của con lắc các ngoại lực có cùng biên độ với tần số 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz thì biên độ dao động điều hòa của vật nặng lần lượt là A1, A2, A2, A4. Biết lực cản môi trường không thay đổi. Trong các giá trị A 1, A2, A2, A4 thì giá trị lớn nhất là A. A2. B. A3. C. A1. D. A4. Câu 12. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 8cos10πt (cm). Tần số dao động là A. 5 Hz. B. 8 Hz. C. 16 Hz. D. 0,2 Hz. Câu 13. Một chất điểm có khối lượng m dao động điều hòa. Khi vật có vận tốc v thì động năng là Mã đề 121 - Trang 1/3
  2. 1 1 1 1 A. W mv2. B. W mv. C. W m2v. D. W m2v2. đ 2 đ 2 đ 2 đ 2 Câu 14. Một chất điểm thực hiện động thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biên độ dao động tổng hợp nhỏ nhất khi hai dao động A. cùng pha. B. lệch pha nhau . 4 C. ngược pha. D. lệch pha nhau . 2 Câu 15. Trong các đặc trưng của âm: âm sắc, cường độ âm, độ cao, độ to thì đặc trưng nào là đặc trưng vật lí? A. Cường độ âm. B. Âm sắc. C. Độ to. D. Độ cao. Câu 16. Trên mặt nước có hai nguồn dao động cùng phương với phương trình u 1 = 2cos(10t) cm và u2 = 2cos(t) cm. Hiện tượng giao thoa chỉ xảy ra khi A.  = 5 rad/s. B.  = 10 rad/s. C.  = 10 rad/s. D.  = 5 rad/s. Câu 17. Một chất điểm dao động điều hòa thì A. cơ năng, động năng và thế năng không đổi. B. cơ năng không đổi. C. động năng không đổi. D. thế năng không đổi. Câu 18. Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Độ cứng của lò xo là k = 10 N/m. Khi vật qua li độ x = 0,3 cm thì lực kéo về là A. 0,03 N. B. 3 N. C. 3 N. D. 0,03 N. Câu 19. Đối với cảm giác âm của tai con người, một sóng âm có tần số 10 Hz là A. nhạc âm. B. hạ âm. C. âm nghe được. D. siêu âm. Câu 20. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l = 32 cm dao động điều hòa với biên độ góc α 0 = 0,05 rad. Biên độ dao động là A. 0,15265 cm. B. 1,5265 cm. C. 1,6 cm. D. 0,64 cm. Câu 21. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng A. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. B. mà dao động tại hai điểm đó ngược pha. C. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó ngược pha. D. mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. Câu 22. Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa. Biết độ cứng lò xo là k và khối lượng vật nặng là m. Chu kì dao động là m k 1 m 1 k A. T 2 . B. T 2 . C. T . D. T . k m 2 k 2 m Câu 23. Độ cao của âm là đặc tính sinh lí của âm gắn liền với A. biên độ âm. B. tần số âm. C. năng lượng âm. D. tốc độ truyền âm. Câu 24. Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số dao động là l 1 g g 1 l A. f 2 . B. f . C. f 2 . D. f . g 2 l l 2 g Câu 25. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 5cos8t (cm). Biên độ dao động là A. 10 cm. B. 5 cm. C. 8 cm. D. 16 cm. Câu 26. Một chất điểm dao động điều hòa, khi vật đi từ vị trí cân bằng ra đến vị trí biên thì A. động năng chuyển hóa thành cơ năng. B. động năng chuyển hóa thành thế năng. C. thế năng chuyển hóa thành động năng. D. thế năng chuyển hóa thành cơ năng. Mã đề 121 - Trang 2/3
  3. Câu 27. Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 24 cm. Bước sóng là A. 12 cm. B. 6 cm. C. 9,6 cm. D. 4,8 cm. Câu 28. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số. Với n = 0; 1; 2; 3 , hai dao động này cùng pha nếu độ lệch pha là A. = (2n + 1)π. B. = 2nπ. C. = nπ. D. = (n + 1)π. Phần II: TỰ LUẬN (3 điểm) Câu 29. (1 điểm) Trên một sợi dây đàn hồi dài 67,2 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 40 Hz. Quan sát sóng dừng trên dây thấy có 7 nút sóng. Tính tốc độ truyền sóng. Câu 30. (1 điểm) Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 200 g và lò xo có độ cứng k = 64,8 N/m. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua li độ x 3 3 cm với vận tốc v 54 cm/s. Viết phương trình dao động. Câu 31. (0,5 điểm) Hai nguồn A, B trên mặt chất lỏng dao động theo phương thẳng đứng cùng tần số f = 30 Hz và cùng pha. Điểm M trên mặt chất lỏng có AM – BM = 4,875 cm nằm trên đường dao động với biên độ cực tiểu. Giữa M với trung trực của AB còn có thêm 6 đường dao động với biên độ cực đại khác. Tính tốc độ truyền sóng. Câu 32. (0,5 điểm) Một chất điểm có dao động điều hòa. Khi chất điểm đi qua li độ x 1 = 2 cm, x2 = 4 cm, x3 = 6 cm thì động năng của nó lần lượt là 234 mJ, 210 mJ, Wđ. Tính Wđ. HẾT Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giáo viên không giải thích gì thêm. Mã đề 121 - Trang 3/3