Đề ôn tập Giải tích Lớp 12 - Mũ Lôgarit - Đề 5 (Có đáp án)

Anh An gửi ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 0,58%/tháng (không kỳ hạn, không rút lãi hàng tháng). Để có được số tiền không dưới 130 triệu đồng thỉ anh An phải gửi ít nhất bao nhiêu tháng?

A. 45 tháng.                       B. 46 tháng.                       C. 47 tháng.                       D. 44 tháng.

docx 3 trang Minh Uyên 06/04/2023 1420
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập Giải tích Lớp 12 - Mũ Lôgarit - Đề 5 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_giai_tich_lop_12_mu_logarit_de_5_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề ôn tập Giải tích Lớp 12 - Mũ Lôgarit - Đề 5 (Có đáp án)

  1. ĐỀ 5 ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG MŨ LÔGARIT GIẢI TÍCH 12 m Câu 1: Cho x.4 x.3 x x n . Tính S m 2 n2 . A. S 14 . B. S 12 . C. S 6 . D. S 13. Câu 2: Cho a ln 2, b ln 3 . Tính ln 3 182022 theo . a, b 1 2022 1 2022 2022 A. 2022 a 2b 3 . B. 2a b . C. 2a b . D. a 2b . 3 3 3 Câu 3: Anh An gửi ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 0,58%/tháng (không kỳ hạn, không rút lãi hàng tháng). Để có được số tiền không dưới 130 triệu đồng thỉ anh An phải gửi ít nhất bao nhiêu tháng? A. 45 tháng. B. 46 tháng. C. 47 tháng. D. 44 tháng. m.ab a Câu 4: Cho a log 3, b log 3 và log 45 . Tính P 2m2 n2 . 2 5 20 n.b a A. P 5 . B. P 2 . C. P 5. D. P 4 . 102017 Câu 5: Rút gọn P log . 0,001. 10 4029 4029 4039 A. P . B. P . C. P 102017 . D. P . 2 3 2 Câu 6: Cho hàm số y m.ex đạt giá trị nhỏ nhất bằng 3 trên đoạn 0;2. Khẳng định nào đúng? A. 1 m 3. B. m 3 . C. 0 m 1. D. m 0 . Câu 7: Cho hàm số y sin x.e x . Chọn hệ thức đúng. A. y 2y 3y . B. y 2y 2y . C. y 2y y . D. y 2y 3y . 2 2 6 Câu 8: Tính tổng bình phương tất cả các nghiệm của phương trình log3 x log3 x 2 0 . A. 12. B. 24. C. 18. D. 35. x Câu 9: Cho đồ thị hai hàm số y a và y logb x như hình vẽ. Khẳng định nào đúng? y 4 2 -2 -1 O 1 2 -1 A. 0 a 1 b B. 0 b a 1 C. a b 1 D. a 1 b 0 Câu 10:Cho a, b, x, y 0 và a, b 1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. x loga x A. loga B. logb x logb a.loga x y loga y
  2. 1 1 C. loga D. loga x y loga x loga y x loga x x2 2 x2 2 Câu 11:Phương trình 5 2 5 2 40 có bao nhiêu nghiệm? A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. x Câu 12:Giải phương trình 310 81100 . A. x 6.000. B. x 2.000. C. x 4.000. D. x 3.000. 2 Câu 13:Cho hàm số y log2 x 2x 3 có tập xác định D . Khẳng định nào đúng? A. D  3;1 . B. D   1;3 . C. D  1;3 . D. D  2;3 . Câu 14:Bất phương trình log x 40 log 60 x 2 có bao nhiêu nghiệm nguyên? A. 18. B. 20. C. 19. D. Vô số. Câu 15:Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình log x log x 2 log m 3 3 3 có nghiệm. A. m 1. B. m 1. C. m 1. D. m 1. 1 2022 Câu 16:Tìm tập nghiệm của bất phương trình 2 1 x 2 1 . 1 1 1 1 A. 0; . B. ; . C. ; \ 0 . D. ; . 2022 2022 2022 2022 a.e x Câu 17:Cho 3 x.e x c.3 x.e x . Tính P a3 b2 c . b.3 x2 A. P 9. B. P 11. C. P 8 . D. P 18. 5 Câu 18:Tìm tập xác định của hàm số y x2 4 3 . A. ;2  2; . B. 2;2 . C. R . D. ;22; . x 3 Câu 19:Cho 3 2 2 3 . Khẳng định nào dưới đây đúng? 1 A. x 3. B. x 3 . C. x 3. D. x 33. Câu 20:Cho hàm số y 4 2x x2 . Tính f 1 . 1 3 A. f 1 . B. f 1 . C. f 1 0. D. f 1 1. 2 2 HẾT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  3. A B C D